Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Projekt Zone i CEEB – co dalej? Korzyści i nowe możliwości

Powrót

Trwają prace nad Projektem Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), którego długofalowym efektem ma być poprawa jakości powietrza w Polsce. Projekt ZONE zaowocuje powstaniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ta z kolei w znaczący sposób ułatwi i usprawni podejmowane działania interwencyjne oraz będzie stanowić podstawę do planowania lokalnej jak i ogólnokrajowej przyszłej polityki niskoemisyjnej.

 

Baza CEEB

CEEB to pierwsza w Polsce ewidencja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. To działająca już internetowa baza danych, na chwilę obecną budowana z informacji pozyskiwanych od właścicieli lub zarządców budynków. Dzięki tej bazie polskie gminy na bieżąco otrzymują rzetelne informacje na temat tego, czym są ogrzewane domy na ich terenie. W przypadku funkcjonowania na obszarze gminy dużej liczby nieekologicznych urządzeń cieplnych – tzw. „kopciuchów” – gmina będzie mogła zaplanować efektywne działania zmierzające do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza. Do takich działań można zaliczyć m.in. pozyskiwanie dotacji na termomodernizację budynków czy wymianę w nich źródeł ciepła.  

Na CEEB składają się deklaracje o użytkowanym źródle ciepła i źródłach spalania paliw, wypełniane przez właścicieli budynków, a także zarządców nieruchomości. Deklaracje te następnie weryfikować będą osoby z uprawnieniami do obsługi CEEB, aktualizując bazę. Deklaracje związane ze źródłami ciepła uruchomionymi przed 1 lipca 2021 r., powinny być złożone do CEEB do 30 czerwca 2022 r. Co ze źródłami ciepła uruchomionymi po 1 lipca 2021 r.? Właściciel lub zarządca budynku jest zobligowany do rejestracji urządzenia w ciągu 14 dni od jego pierwszego uruchomienia.

 

CEEB jako produkt Projektu ZONE

Baza CEEB jest budowana w ramach Projektu ZONE. Zasadniczym celem projektu jest poprawa jakości powietrza w Polsce. ZONE dostarczy optymalnych danych, które pozwolą oszacować  stan powietrza w Polsce. To umożliwi wdrożenie w całym kraju kompleksowych rozwiązań proekologicznych oraz kształtowanie krótko i długofalowej polityki niskoemisyjnej. Dzięki CEEB olbrzymi wpływ na czystość powietrza w Polsce będą mieli obywatele, którzy otrzymają możliwość skorzystania z dedykowanych im e-usług. E-usługi pozwolą obywatelowi zamówić za pośrednictwem strony internetowej lub aplikacji mobilnej inwentaryzację lub przegląd przewodów kominowych. E-usługi dedykowane będą również pracownikom administracji publicznej oraz przedsiębiorcom – kominiarzom i osobom z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

 

Zamów inwentaryzację budynku, uzyskaj uproszczony audyt termoenergetyczny

Ta e-usługa będzie skierowana do właścicieli i zarządców budynków. Dzięki niej obywatel będzie mógł drogą elektroniczną zamówić inwentaryzację budynku. Po dokonanej inwentaryzacji właściciel lub zarządca budynku otrzyma elektroniczny dokument z jej rezultatem, a system umożliwi wygenerowanie uproszczonego audytu termoenergetycznego konkretnego budynku czy lokalu. Dane zostaną zapisane w CEEB i będą podstawą przy ewentualnym ubieganiu się o dofinansowanie termomodernizacji i/lub wymiany źródła ciepła budynku.

 

Zamówienie przeglądu przewodów kominowych

Kolejna z e-usług pozwoli, szybko i dogodnie dla obywatela, umówić okresowy przegląd przewodu kominowego przez przedstawiciela profesjonalnej firmy. Podobnie jak w przypadku inwentaryzacji budynku, właściciel lub zarządca nieruchomości otrzyma lub będzie mógł pobrać z systemu elektroniczny dokument z wynikami przeglądu. Dokument umożliwi użytkownikowi budynku rozpoczęcie starań o termomodernizację i/lub wymianę źródła ciepła nieruchomości, a także będzie stanowił potwierdzenie spełnienia wymogów określonych dla polis ubezpieczeniowych.

 

Rejestracja w wykazie osób uprawnionych

E-usługa, która pozwoli zapisać się do wykazu osób uprawnionych, będzie skierowana do przedsiębiorców – kominiarzy lub osób z uprawnieniami budowlanymi oraz pracowników administracji publicznej. Zapisanie się do wykazu umożliwi wymienionym grupom obywateli wprowadzanie danych do CEEB. Warto zaznaczyć, że rejestracji nie będą podlegać audytorzy energetyczni oraz osoby przeprowadzające kontrolę stanu technicznego systemu ogrzewania. Ich uprawnienia zostaną bowiem przeniesione z Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków.

Dzięki bazie CEEB przedsiębiorcy otrzymają narzędzie, które umożliwi im, w sposób łatwy i intuicyjny, dotarcie do szerszego grona potencjalnych klientów, zwiększając tym samym dostępność ich usług dla obywateli.

 

Obsługa CEEB

Ostatnia z e-usług, które zostaną uruchomione w ramach Projektu ZONE, to obsługa bazy CEEB. Jej zadaniem będzie wsparcie działań organów administracji rządowej w zakresie monitoringu zanieczyszczeń powietrza i kreowania polityki ograniczania niskiej emisji. W gronie odbiorców usługi znajdą się liczni funkcjonariusze publiczni, m.in. pracownicy ministerstw, urzędów, strażnicy miejscy i gminni, czy inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska. Osoby te otrzymają dostęp do danych zgromadzonych w CEEB, co umożliwi im  optymalne planowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce.