Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Skargi i wnioski

Powrót

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatruje skargi i wnioski, które dotyczą działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (WINB) oraz wojewodów, działających w sprawach z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej.

Skargi na działania:

Skargę lub wniosek do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego mogą Państwo:

 • przesłać pocztą na adres:

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

 

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@gunb.gov.pl
 • przesłać faksem pod numer 22 661 81 42
 • złożyć za pośrednictwem platformy logo ePUAP
 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, od wtorku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, a w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00 (od 8.00 do 8.15 i po godzinie 16.15 w pokoju przyjęć interesantów, na parterze budynku GUNB),
 • złożyć ustnie do protokołu – w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się na parterze budynku GUNB przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, od wtorku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, a w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 18.00.

Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, ustalone godziny przyjmowania skarg (złożonych osobiście i do protokołu) obowiązują odpowiednio w pierwszym dniu po dniu wolnym

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do Kancelarii Ogólnej oraz pokoju przyjęć interesantów w budynku Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mają możliwość skorzystania z systemu pętli indukcyjnej zainstalowanej w Kancelarii Ogólnej GUNB. Zapewniamy też pomoc tłumacza języka migowego on-line (za pośrednictwem aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej w siedzibie Urzędu oraz poza GUNB przez stronę internetową GUNB).

W sprawie skargi lub wniosku mogą Państwo spotkać się również z Kierownictwem naszego Urzędu, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem 22 661 93 03.

 

Ważne informacje:

 • skarg i wniosków nie można składać telefonicznie
 • skargi i wnioski powinny zawierać Państwa imię i nazwisko oraz adres; brak tych danych spowoduje, że pozostawimy Państwa skargę lub wniosek bez rozpoznania
 • zasady wnoszenia skarg i wniosków oraz ich rozpatrywania przez organy administracji publicznej regulują następujące przepisy:
 • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

O tym, jak załatwiliśmy Państwa skargę lub wniosek, poinformujemy Państwa pismem.  Jeśli Państwa skarga lub wniosek będą dotyczyły sprawy, do której załatwienia, zgodnie z prawem, właściwy jest inny organ administracji publicznej, niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu skargi lub wniosku do GUNB) przekażemy Państwa skargę (wniosek) do właściwego organu (zostaną Państwo pisemnie poinformowani o przekazaniu). Możemy też – tylko w przypadku skargi - udzielić Państwu informacji na temat organów właściwych do załatwienia Państwa sprawy – taką informację również przekażemy Państwu w formie pisma, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu Państwa skargi.