Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Skargi i wnioski

Powrót

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatruje skargi i wnioski, które dotyczą działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (WINB) oraz wojewodów, działających w sprawach z zakresu administracji architektoniczno – budowlanej.

Skargi na działania:

Skargę lub wniosek do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego mogą Państwo:

 • przesłać pocztą na adres:

 

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa

 

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: skargi.wnioski@gunb.gov.pl
 • przesłać faksem pod numer 22 661 81 42
 • złożyć za pośrednictwem platformy logo ePUAP
 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15, a w poniedziałki do 18.00
 • złożyć ustnie do protokołu – w pokoju nr 13P, który znajduje się na parterze budynku GUNB przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu (od 8.15 do 16.15), a w poniedziałki do 18.00.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do Kancelarii Ogólnej oraz pokoju przyjęć interesantów w budynku Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mają możliwość skorzystania z systemu pętli indukcyjnej zainstalowanej w Kancelarii Ogólnej GUNB. Zapewniamy też pomoc tłumacza języka migowego on-line (za pośrednictwem aplikacji dostępnej z poziomu przeglądarki internetowej w siedzibie Urzędu oraz poza GUNB przez stronę internetową GUNB).

W sprawie skargi lub wniosku mogą Państwo spotkać się również z Zastępcą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty. W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są w każdy poniedziałek. Termin spotkania mogą Państwo ustalić telefonicznie pod numerem 22 661 80 41.

 

Ważne informacje:

 • skarg i wniosków nie można składać telefonicznie
 • skargi i wnioski powinny zawierać Państwa imię i nazwisko oraz adres; brak tych danych spowoduje, że pozostawimy Państwa skargę lub wniosek bez rozpoznania
 • zasady wnoszenia skarg i wniosków oraz ich rozpatrywania przez organy administracji publicznej regulują następujące przepisy:
 • Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

O tym, jak załatwiliśmy Państwa skargę lub wniosek, poinformujemy Państwa pismem.  Jeśli Państwa skarga lub wniosek będą dotyczyły sprawy, do której załatwienia, zgodnie z prawem, właściwy jest inny organ administracji publicznej, niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu skargi lub wniosku do GUNB) przekażemy Państwa skargę (wniosek) do właściwego organu (zostaną Państwo pisemnie poinformowani o przekazaniu). Możemy też – tylko w przypadku skargi - udzielić Państwu informacji na temat organów właściwych do załatwienia Państwa sprawy – taką informację również przekażemy Państwu w formie pisma, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu Państwa skargi.

 • W 2018 r. zarejestrowano 1906 skarg i wniosków, z tego: 1049 załatwiono we własnym zakresie, 514 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, w przypadku 121 skarg wezwano do uzupełnienia, w przypadku 190 poinformowano o organie właściwym do załatwienia, a 32 skargi pozostały w toku załatwiania.
 • W 2017 r. zarejestrowano 2214 skarg i wniosków, z tego: 1180 załatwiono we własnym zakresie, 732 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, w przypadku 147 skarg wezwano do uzupełnienia, w przypadku 132 poinformowano o organie właściwym do załatwienia, a 23 skargi pozostały w toku załatwiania.
 • W 2016 r. zarejestrowano 2956 skarg i wniosków, z tego: 1585 załatwiono we własnym zakresie, 941 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, w przypadku 193 skarg wezwano do uzupełnienia, w przypadku 165 poinformowano o organie właściwym do załatwienia, a 72 skargi pozostały w toku załatwiania.
 • W 2015 r. zarejestrowano 2123 skargi i wnioski, z tego: 1140 załatwiono we własnym zakresie, 747 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, w przypadku 122 skarg wezwano do uzupełnienia, w przypadku 70 poinformowano o organie właściwym do załatwienia, a 44 skargi pozostały w toku załatwiania.
 • W 2014 r. zarejestrowano 2119 skarg i wniosków, z tego: 1466 załatwiono we własnym zakresie, 632 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 21 pozostało w toku załatwiania.
 • W 2013 r. zarejestrowano 2036 skarg i wniosków, z tego: 1366 załatwiono we własnym zakresie, 597 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 73 pozostało w toku załatwiania.
 • W 2012 r. zarejestrowano 2091 skarg i wniosków, z tego: 1477 załatwiono we własnym zakresie, 529 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 85 pozostało w toku załatwiania.
 • W 2011 r. załatwiono 2375 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, z tego: 1749 załatwiono we własnym zakresie, 532 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 94 pozostało w toku załatwiania.
 • W 2010 r. załatwiono 2277 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, z tego: 1746 załatwiono we własnym zakresie, 456 skierowano do załatwienia według właściwości do innych organów, a 75 pozostaje w toku załatwiania.
 • W roku 2009 załatwiono 2415 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 1871 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 544 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.
 • W roku 2008 załatwiono 2415 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 1783 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 632 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.
 • W roku 2007 załatwiono 2768 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 1979 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 789 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.
 • W roku 2006 załatwiono 3459 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 2552 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 907 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.
 • W roku 2005 załatwiono 3037 skarg i wniosków wniesionych przez osoby lub instytucje, w tym: 1907 załatwiono we własnym zakresie, pozostałe 1130 skierowano do załatwienia wg właściwości do innych organów.