Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Punkt kontaktowy ds. wyrobów budowlanych

Powrót

 

 Do podstawowych przepisów regulujących sprawy dotyczące funkcjonowania Punktu Kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce należą:

 • przepisy art. 10 rozporządzenia (UE) Nr 305/2011(1)
 • art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy o wyrobach budowlanych(2)

(1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.)
(2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 305/2011 (1), w celu ułatwienia swobodnego przepływu towarów, punkty kontaktowe ds. wyrobów budowlanych przede wszystkim bezpłatnie dostarczają informacje o przepisach mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego na terytorium każdego państwa członkowskiego.

Do obowiązków Punktu Kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce należy

 • dostarczanie przejrzystych i łatwych do zrozumienia informacji o przepisach obowiązujących na terytorium Polski mających na celu spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych mających zastosowanie do zamierzonego zastosowania każdego wyrobu budowlanego, jak określono w art. 6 ust. 3 lit. e rozporządzenia (UE) Nr 305/2011 (w myśl art. 10 ust. 3 ww. rozporządzenia).

 

Ponadto Punkt Kontaktowy udostępnia on-line dotyczące wyrobów budowlanych informacje, o których mowa w art. 9 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2019/515 (2):

a)     informacje dotyczące zasady wzajemnego uznawania oraz stosowania rozporządzenia (UE) 2019/515 na terytorium Polski, w tym informacje na temat procedury określonej w art. 5 ww. rozporządzenia,

b)     dane kontaktowe umożliwiające bezpośrednie skontaktowanie się z właściwymi organami w Polsce, w tym szczegółowe dane organów odpowiedzialnych za nadzorowanie wdrożenia krajowych przepisów technicznych mających zastosowanie na terytorium ich państwa członkowskiego,

c)      informacje dotyczące środków zaskarżenia i procedur dostępnych na terytorium Polski w przypadku pojawienia się sporu między właściwym organem a podmiotem gospodarczym, w tym procedury określonej w art. 8.

 • W przypadku gdy niezbędne jest uzupełnienie ww. informacji udostępnionych online, na wniosek podmiotu gospodarczego lub właściwego organu innego państwa członkowskiego dostarcza informacje, takie jak kopie elektroniczne lub ścieżka dostępu online do krajowych przepisów technicznych i krajowych procedur administracyjnych mających zastosowanie do określonych wyrobów budowlanych lub wyrobów budowlanych określonego rodzaju na terytorium Polski, lub informacje, czy wyroby te podlegają uprzedniemu zezwoleniu zgodnie z prawem krajowym.

Natomiast do zadań Punktu Kontaktowego ds. wyrobów budowlanych w Polsce nie należy w szczególności:

 • interpretacja przepisów rozporządzenia (UE) Nr 305/2011, ustawy o wyrobach budowlanych (3) i innych przepisów dotyczących wyrobów budowlanych (ogólnych wyjaśnień dotyczących stosowania ww. przepisów udziela Departament Wyrobów Budowlanych GUNB),
 • interpretacji przepisów ustawy – Prawo budowlane (4) (ogólnych wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów w tym zakresie udziela Departament Prawny GUNB),
 • udzielanie informacji prasowych (w tym zakresie informacji udziela Rzecznik Prasowy GINB),
 • udzielanie porad administracyjno-prawnych (np. ocena dokumentów producenta lub posiadanych przez konkretny wyrób właściwości użytkowych, ponieważ to producent, importer lub sprzedawca musi zdecydować i ocenić, czy wprowadzany do obrotu lub udostępniany na rynku wyrób spełnia określone wymagania).

 

(1)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające Dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.)

(2)  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1)

(3)  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

(4)  ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.)

Odpowiedzi są udzielane w terminie 15 dni roboczych od daty otrzymania wniosku.

Oprócz odpowiedzi w języku polskim, Punkt Kontaktowy ds. wyrobów budowlanych udziela odpowiedzi również w języku angielskim.

Punkt Kontaktowy ds. wyrobów budowlanych nie pobiera żadnych opłat za dostarczanie informacji.

Na stronach internetowych GUNB dostępna jest lista obowiązujących w Polsce rozporządzeń w sprawie warunków technicznych, które zawierają przepisy techniczne.

Komisja Europejska na swoich stronach internetowych zamieszcza informacje o przepisach dotyczących wyrobów budowlanych znakowanych CE. Na przedmiotowych stronach znajdują się m.in. odpowiedzi KE na najczęściej zadawane pytania, dotyczące stosowania rozporządzenia (UE) Nr 305/2011. Informacje są w języku angielskim.

Na stronach internetowych Komisji dostępna jest również broszura „Oznakowanie CE wyrobów budowlanych krok po kroku" we wszystkich językach krajów członkowskich UE. Została ona opracowana z myślą o podmiotach gospodarczych, które wprowadzają do obrotu na rynek wewnętrzny UE wyroby budowlane z oznakowaniem CE.

 • Informacje dotyczące stosowania zasady wzajemnego uznawania oraz rozporządzenia (UE) 2019/515 (1) (w odniesieniu do wyrobów budowlanych udostępnianych na terytorium Polski) są dostępne na stronach internetowych GUNB, pod linkiem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/wyjasnienia-przepisow-o-wyrobach-budowlanych

 • Organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych na rynku krajowym są:

- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (kontakt: dwb@gunb.gov.pl) oraz

- wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego

 • Informacje dotyczące środków zaskarżenia i procedur dostępnych na terytorium ich państwa członkowskiego w przypadku pojawienia się sporu między właściwym organem a podmiotem gospodarczym, dostępne są pod linkiem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/wyjasnienia-przepisow-o-wyrobach-budowlanych

(1)     rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu  w innym państwie członkowskim oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 764/2008 (Dz. Urz. UE L 91 z 29.03.2019, str. 1)

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej zamieściła i aktualizuje listę punktów kontaktowych ds. wyrobów budowlanych we wszystkich państwach członkowskich. Informacje są w języku angielskim.

W Ministerstwie Rozwoju działa Punkt Kontaktowy do Spraw Produktów, który udostępnia lub dostarcza informacje w zakresie określonym art. 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) 2019/515, to jest m.in. informacje dotyczące zasady wzajemnego uznawania oraz krajowych przepisów technicznych i krajowych procedur administracyjnych mających zastosowanie do towarów lub towarów określonego rodzaju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również informacje, czy towary lub towary danego rodzaju podlegają uprzedniemu zezwoleniu zgodnie z prawem polskim.

link: https://www.gov.pl/web/rozwoj/punkt-kontaktowy-do-spraw-produktow

Zanim się z nami skontaktujesz, sprawdź, czy poszukiwane informacje nie znajdują się na naszej stronie

tel: +48 (22) 661-81-96 lub 605 067 451

adres poczty elektronicznej:
punkt-kontaktowy@gunb.gov.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

(art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) – zwanego dalej RODO)

 1. Państwa dane osobowe będzie przetwarzał Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (administrator) [kontakt: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie (00-926), ul. Krucza 38/42]
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając email na adres iod@gunb.gov.pl lub poprzez skrzynkę ePUAP Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego /GUNB/skrytka.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z późn. zm.) w celu wykonywania zadań ustawowych.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od przekazania akt do archiwum zakładowego.
 6. Posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.