Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych

Powrót
Logo GUNB

19 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych. Spotkanie otworzył Michał Widelski, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Posiedzenie poprowadził Przewodniczący Rady - dr inż. Jan Bobrowicz.

Rada kontynuowała dyskusję, którą zapoczątkowała na wrześniowym posiedzeniu. Dotyczyła ona kwestii uwzględniania niepewności pomiaru przy ocenie wyniku badania próbki wyrobu, prowadzonego na zlecenie organów nadzoru budowlanego. Propozycję wniosków z dotychczasowej dyskusji przedstawił w prezentacji dr inż. Maciej Gruszczyński ze Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.

Prof. dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, w prezentacji pt. "Jakość wyrobu budowlanego a ocena wyniku kontroli właściwości wyrobu" przedstawiła zagadnienie oceny w aspekcie jakości wyrobu, który trafia na rynek. Rada również głosowała nad wspólnym stanowiskiem w tej sprawie, które następnie przedstawi Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

W drugiej części spotkania, Łukasz Rymarz, główny specjalista w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Rozwoju i Technologii przedstawił informację na temat aktualnego stanu prac nad projektem nowego rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, które zmienia rozporządzenie (UE) 2019/1020 i uchyli rozporządzenie (UE) nr 305/2011.

Projekt ten zakłada duże zmiany w podejściu do wymagań dotyczących wyrobów budowlanych, ich celem jest dążenie do realizacji ekologicznej i cyfrowej transformacji, w szczególności nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w połowie marca br.

Rada Wyrobów Budowlanych jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych. W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego spośród osób:

  • rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej lub
  • dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych.
Obrady rady wyrobów budowlanych
Posiedzenie rady wyrobów budowlanych