Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Cykl ciekawe interpretacje GUNB

Powrót
Logo GUNB

Dziś, w cyklu ciekawych interpretacji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,  prezentujemy zupełnie nowy temat, który ostatnio często pojawia się w Państwa pytaniach. Zapraszamy do lektury i dzielenia się z innymi zainteresowanymi tematyką wyrobów budowlanych:

 

Czy kolumna natryskowa, wprowadzana do obrotu bez baterii mechanicznej, w myśl ustawy o wyrobach budowlanych jest wyrobem budowlanym?

Kolumny natryskowe (węże prysznicowe plus słuchawki prysznicowe bez baterii np. mechanicznej) – nie są objęte zakresem norm zharmonizowanych, który Komisja Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

  • komunikatem Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE C 92 z 09.03.2018, str.139), uaktualnionym
  • decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 77 z 20.03.2019, str. 80).

Wyroby takie zatem nie podlegają przepisom rozporządzenia Nr 305/2011 – chyba, że ich producent wystąpił z dobrowolnym wnioskiem i uzyskał dla nich europejską ocenę techniczną (zob. art. 19 ust. 1 oraz art. 26 ust. 1 rozporządzenia).

W przypadku wyrobów budowlanych niepodlegających wymaganiom przepisów rozporządzenia Nr 305/2011, jeżeli do obrotu są wprowadzane w Polsce, co do zasady, stosuje się wymagania krajowe stosownie do postanowień art. 5 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Jednocześnie grupy wyrobów budowlanych objęte obowiązkiem sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych (a tym samym oznakowania ich znakiem budowlanym) określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Przykładowo, w grupie wyrobów budowlanych lp. 29 Wyroby budowlane stykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi została wskazana m.in. armatura czerpalna (krany, baterie).

Natomiast kolumny natryskowe (węże prysznicowe plus słuchawki prysznicowe bez baterii np. mechanicznej) przeznaczone do wyposażenia i uzupełnienia armatury sanitarnej wanien i pryszniców – nie zostały wymienione w ww. załączniku.