Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Cykl ciekawe interpretacje GUNB

Powrót
Logo GUNB

Dziś w cyklu ciekawych interpretacji Urzędu prezentujemy Państwu kolejny ważny temat związany z uprawnieniami budowlanymi projektanta. Państwo pytacie, my odpowiadamy. Życzymy ciekawej lektury i zachęcamy do dzielenia się tematem.

 

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej działając na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy – Prawo budowlane może wnieść sprzeciw do zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w mowa w art. 29 ust. 1 pkt 28 ustawy – Prawo budowlane z powodu zakwestionowania zakresu uprawnień budowlanych projektanta sporządzającego projekt zagospodarowania terenu?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 28 ustawy – Prawo budowlane nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

W przypadku budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 28, do zgłoszenia należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, na co wskazuje art. 30 ust. 2a pkt 5 ustawy. Z przepisu tego wynika zatem wprost, że załączony do zgłoszenia projekt zagospodarowania działki lub terenu musi być wykonany przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Dopiero taki projekt może stanowić dokumentację budowlaną, na podstawie której można wybudować obiekt małej architektury w miejscach publicznych.

Jednocześnie na mocy art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw (w stosunku do zgłoszenia), jeżeli budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, inne akty prawa miejscowego lub inne przepisy.

Przepis art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy zawiera samodzielną podstawę do zgłoszenia sprzeciwu, gdy budowa narusza "inne przepisy", przy czym należy zwrócić uwagę, że ustawodawca nie sprecyzował, jak też nie określił jakie przepisy miał na uwadze. W określeniu "inne przepisy" powinny się mieścić przepisy uregulowane w ustawach, jeżeli z przepisów tych wynikają normy o charakterze bezwzględnie obowiązujący (zob. wyrok NSA z 10.12.2019 r., II OSK 245/18, LEX nr 2768177).

Nie ulega wątpliwości, iż w omawianym przepisie chodzi o istotne (oczywiste) naruszenie, tj. takie, które występuje, kiedy realizacja budowy lub robót budowlanych objętych zgłoszeniem jest ewidentnie sprzeczna z wyraźnymi oraz niebudzącymi wątpliwości przepisami powszechnie obowiązującego prawa, co na podstawie ich brzmienia niejako od razu rzuca się w oczy (A. Kosicki [w:] Prawo budowlane. Komentarz aktualizowany, red. A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski, LEX/el. 2022, art. 30).

Z art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy jasno więc wynika, że jeżeli wykonanie budowy objętej zgłoszeniem naruszałoby przepisy prawa (np. dokumentacja projektowa załączona do zgłoszenia, na podstawie której ma być realizowana budowa, zostałaby sporządzona niezgodnie z przepisami, a zwłaszcza przez nieuprawnioną osobę), organ administracji architektoniczno-budowlanej rozpatrując zgłoszenie powinien wnieść sprzeciw.