Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Rady, komisje

Powrót

Inicjatywa o charakterze naukowo-technicznym, doradczym i racjonalizatorskim, którą wsparły wybitne osobowości, profesjonaliści reprezentujący środowisko świata nauki oraz zaangażowani praktycy, autorytety - osoby związane z budownictwem i edukacją, przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów naukowo–badawczych, samorządów zawodowych i gospodarczych.

Członkowie Zespołu doradczego GINB:

1. Przewodniczący Zespołu - dr hab. inż. arch. Adam Baryłka, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

2. I Zastępca Przewodniczącego - mgr inż. Roman Karwowski, Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

3. II Zastępca Przewodniczącego - mgr inż. Roman Lulis, Przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

4. mgr inż. Janusz Szczepański, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

5. mgr inż. Elżbieta Kowalczyk, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

6. mgr inż. Grzegorz Gralak, Prezes Kujawsko Pomorskiego Oddziału PSRIBS

7. dr inż. arch. kraj. Tomasz Kościelecki, Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

8. dr inż. Robert Geryło, Dyrektor Instytutu Techniki Budowlanej

9. prof. dr hab. inż. Jerzy Obolewicz, Instytut Naukowy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

10. prof. dr. hab. inż. Michał Szota, Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

11. dr inż. Piotr Podhorecki, APJM Consulting

12. dr n. pr. adw. Mariusz Filipek

13. adw. Anna Tetkowska

14. mgr inż. Mirosław Boryczko, Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

15. mgr inż. arch. Emanuela Jankowska, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego   

16. mgr inż. arch. Bogumił Krawieczyński, Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego 

17. st. bryg. Ernest Ziębaczewski – Dyrektor Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

18. st. bryg. Rafał Szczypta – Zastępca Dyrektora Biura Przeciwdziałania Zagrożeniom, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

19. mł. bryg. Karol Mojski – Naczelnik Wydziału Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Biurze Przeciwdziałania Zagrożeniom, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

 

Misją Zespołu jest zapewnienie fachowego i specjalistycznego doradztwa w zakresie następujących obszarów:

 • orzecznictwo administracyjne w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
 • działalność kontrolna w obszarach nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej,
 • cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego,
 • usprawnienia i zmiany legislacyjne w obszarze budownictwa,
 • współpraca pomiędzy organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej a sektorem prywatnym.

Członkowie Zespołu obradują na posiedzeniach, których organizatorem jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawach wyrobów budowlanych jest Rada Wyrobów Budowlanych, działająca na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z późn. zm.).

W skład Rady wchodzą osoby powołane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego spośród osób:

 • rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej lub
 • dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych.

W posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych biorą udział przedstawiciele ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa:

 • Pan Łukasz Rymarz - Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji; Ministerstwo Rozwoju i Technologii

9 sierpnia 2022 r. Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego powołała na Przewodniczącego Rady Wyrobów Budowlanych dr. inż. Jana Bobrowicza.

Członkowie Rady Wyrobów Budowlanych:

 • Ewa Błazik-Borowa
 • Jan Bobrowicz
 • Jan Cipiur
 • Wojciech Gunia
 • Edyta Hajtka-Komorowska
 • Dariusz Łazęcki
 • Katarzyna Mróz
 • Dorota Podsiedzik-Malec
 • Mariusz Ścisło
 • Stanisław Kańka
 • Maciej Gruszczyński
 • Tomasz Kisilewicz
 • Marcin Trzyna
 • Henryk Kwapisz
 • Arkadiusz Kamiński
 • Renata Ciszewska
 • Karolina Otta-Ptach
 • Jerzy Klimm
 • Piotr Falkowski
 • Kamil Kiejna
 • Maciej Kubanek
 • Grzegorz Andrzej Bajorek
 • Zenon Małkowski
 • Piotr Kijowski
 • Andrzej Matla
 • Rafał Langowski
 • Piotr Żabicki
 • Marek Tenczyński
 • Karolina Łączka

 

Zespół do spraw badania zagrożeń w budownictwie to organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zespół powstał na mocy Zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 4 kwietnia 2023 roku.

Cel zespołu

Zespół ma na celu identyfikowanie, ocenę i monitorowanie różnego rodzaju zagrożeń związanych z pracami budowlanymi. Jego celem jest także opracowywanie odpowiednich środków zapobiegawczych i procedur postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Skład zespołu

Zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów z różnych instytucji oraz przedstawicieli organizacji związanych z budownictwem.

Członkowie zespołu z GUNB to:

 • Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – przewodnicząca,
 • Marcin Cudak, Dyrektor Biura Organizacyjnego – zastępca przewodniczącej,
 • Michał Widelski – Dyrektor Generalny GUNB,
 • Dorota Klimberzin – Dyrektor Departamentu Orzecznictwa,
 • Iwona Tokarska – Dyrektor Departamentu Wyrobów Budowlanych,
 • Katarzyna Wróbel – Dyrektor Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej.

Członkowie zespołu spoza GUNB to przedstawiciele zewnętrzni, rzeczoznawcy budowlani:

 • dr hab. inż. bud., arch. Adam Baryłka,
 • mgr inż. Mirosław Boryczko,
 • płk. dr hab. inż. Ryszard Chmielewski,
 • prof. dr hab. Łukasz Drobiec,
 • prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki,
 • dr inż. Radosław Sekunda.

Zadania zespołu

 1. Powadzenie prac analitycznych dotyczących zagrożeń w budownictwie, a w szczególności zapobiegania takim zagrożeniom.
 2. Weryfikacja informacji o potencjalnych zagrożeniach w budownictwie.
 3. Przygotowywanie rekomendacji dotyczących realizacji kompetencji kontrolnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 4. Opracowywanie projektów wystąpień, komunikatów dotyczących zagrożeń w budownictwie.