Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Div w którym pojawi się odliczany czas

Szkolenia dla pracowników wojewódzkich inspektoratów z nowego systemu e-SNRWB

Powrót
Laptop

W dniach 18 i 19 stycznia br. przeprowadziliśmy I etap szkoleń z obsługi i funkcjonowania elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych e-SNRWB. Szkolenia podzieliliśmy według funkcjonalności systemu na dwa etapy:

  • wprowadzanie do systemu kontroli i pobrania próbki wyrobu (funkcjonalności związane z działaniami „w terenie”),
  • przekazywanie informacji o postępowaniach w sprawach wyrobów niespełniających wymagań i postępowaniach w sprawie kar pieniężnych, informacji o wynikach badań próbek i wniosków o wpis do KWZWB,  informacje o opiniach celnych.

Uczestnikami szkolenia były osoby, które na co dzień uczestniczą w działaniach nadzoru rynku wyrobów budowlanych w terenie, tj. kontrolerzy.

Spotkania obywały się hybrydowo w formie warsztatowej, przy zachowaniu zalecanych środków ostrożności w związku z sytuacją epidemiczną.

Drugi etap szkoleń planujemy na luty 2022 r.

System e-SNRWB jest to nowy elektroniczny System Nadzoru Rynku Wyrobów Budowlanych (e-SNRWB), który  wdrożyliśmy na początku tego roku. Umożliwia zatwierdzanie i opublikowanie w zewnętrznym module (dostępnym publicznie) wyników badań próbek wyrobów budowlanych oraz danych i informacji dotyczących wyrobów budowlanych podlegających wpisowi do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych. Zebrane dane służą do generowania sprawozdań i monitorowania realizacji planu kontroli.

e-SNRWB powstał w ramach projektu „Stworzenie centralnego systemu dotyczącego nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wraz z serwisem internetowym służącym do obsługi Punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.