Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Ciekawe interpretacje GUNB – pozwolenie na budowę a wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Powrót
Na zdjęciu: Blat biurka. Po lewej jego stronie leżą dwie książki, a na nich młotek sędziowski na podstawce. Po prawej stronie biurka leży kieszonkowy zegarek i stoi złota ozdobna waga.

W naszym cyklu edukacyjnym: Ciekawe interpretacje GUNB wyjaśniamy wybrane przepisy prawa, które mogą budzić wątpliwości lub rozbieżne interpretacje. Znajdują się tu interpretacje przepisów ustawy – Prawo budowlane i ustawy o wyrobach budowlanych, jak również wyroki sądów, orzeczenia, odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia.

W 30 wydaniu cyklu opisujemy jeden z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę na gruntach rolnych wydanego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Opis sprawy:

Starosta w 2016 r. udzielił pozwolenia na budowę farmy wiatrowej. We wniosku o stwierdzenie nieważności wskazano, że pozwolenie zostało wydane bez wymaganej wcześniej decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnej. Jednak w decyzji o warunkach zabudowy została zawarta informacja, że teren inwestycyjny nie wymagał zgody na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej.

Wyrok:

NSA z 9 stycznia 2024 r., sygn. akt II OSK 897/21

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

  • teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
  • albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego sprawdza zgodność tych projektów z ustaleniami:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego,
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu.

Bez względu na to, czy decyzja o warunkach zabudowy jest prawidłowa, dopóki znajduje się w obrocie prawnym, wiąże organ wydający pozwolenie na budowę.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: art. 61 ust. 1 pkt 4, art. 67, art. 88 ust. 1
  2. Ustawa - Prawo budowlane: art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a.

 

Więcej interpretacji znajdziesz tu: Ciekawe interpretacje GUNB