Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Uzyskaj informację publiczną do ponownego wykorzystania

Powrót

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641 z późn. zm.).

Informacje ogólne

Informacja sektora publicznego to każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 • udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego;

 • przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Podmiot zobowiązany nie ma obowiązku tworzenia informacji sektora publicznego, ich przetwarzania w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezwarunkowo, jednakże podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Niemniej jednak podmiot zobowiązany może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Warunki ponownego wykorzystywania

Informacja sektora publicznego, udostępniona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego oraz udostępniana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na wniosek, może być ponownie wykorzystana pod warunkiem:

 • poinformowania o źródle pozyskania informacji ponownie wykorzystywanej w formie dopisku „źródło: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego”;

 • poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego;

 • niemodyfikowania treści pozyskanej informacji;

 • informowania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

 • zamieszczenia jej treści w tekście w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania podobnego oznaczenia – jeżeli treść pozyskanej informacji (lub jej fragment) ma stanowić część całości.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego odpowiada za przekazywane informacje, które zostały wytworzone przez Urząd, jeżeli ich ponowne wykorzystywanie spełnia wyżej określone warunki.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji, w sposób lub w formie wskazanych we wniosku, wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się w szczególności:

 • koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, wskazanych we wniosku;

 • inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

W przypadku umożliwienia przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie (nie dotyczy to danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości udostępnianych przez API, zgodnie z przepisami rozdziału 5 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej „wnioskiem”, wnosi się do podmiotu zobowiązanego w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 • nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;

 • są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

 • będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

 • są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można wnieść w postaci papierowej albo elektronicznej. Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;

 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;

 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej – także wskazanie formatu danych;

 • wskazanie:

  1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo

  2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego można złożyć do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

 • listownie na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza
  38/42 00-926 Warszawa,
 • osobiście w kancelarii w godzinach pracy Urzędu (godz. 8.15 – 16.15),
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gunb.gov.pl lub na adres e-mail właściwej komórki organizacyjnej GUNB,
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP),
 • faksem na nr 22 661 81 42 lub na nr właściwej komórki organizacyjnej Urzędu.

Rozpatrywanie wniosków i prawo do sprzeciwu

Wnioski o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozpatrują komórki organizacyjne Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, właściwe w zakresie sprawy, której informacja dotyczy.

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku (z wyjątkiem wniosków o ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego):

 • przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;

 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;

 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;

 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4, informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane

 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Główny Urząd Nadzoru Budowlanego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w tym terminie jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego po rozpatrzeniu wniosku o ponowne wykorzystywanie w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym informacji sektora publicznego gromadzonych w systemie teleinformatycznym:

 • składa ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie oraz informacje dotyczące dostępności informacji sektora publicznego, przy czym od oferty nie przysługuje sprzeciw;

 • informuje o braku możliwości ponownego wykorzystywania w sposób wskazany we wniosku lub ze względu na format, w jakim informacje sektora publicznego miałyby być udostępniane;

 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego; przepisy art. 41 ust. 4-6 stosuje się.

Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawiadamia Główny Urząd Nadzoru Budowlanego o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

W zakresie nieuregulowanym ustawą, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.