Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Uzyskaj informację publiczną

Powrót

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. zm.). Jeżeli informacja publiczna może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o nią nie musi składać pisemnego wniosku.

W innych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku. We wniosku należy sprecyzować żądanie, podać sposób udostępnienia informacji publicznej oraz formę, w jakiej ma być udostępniona, a także adres, na jaki informacja ma zostać przekazana. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Wniosek pisemny o udzielenie informacji publicznej można złożyć do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:

 • listownie na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa
 • osobiście w Kancelarii w godzinach pracy Urzędu (godz. 8.15-16.15)
 • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@gunb.gov.pl lub na adres e-mail właściwej komórki organizacyjnej GUNB
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP)
 • faksem - numer 22 661 81 42 lub pod numer właściwej komórki organizacyjnej Urzędu

Udostępnienie informacji publicznej następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, GUNB powiadomi w powyższym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie udzielenia informacji, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek odbywa się w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje GUNB uniemożliwiają takie udostępnienie. W takim przypadku Urząd powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostanie umorzone.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji, gdy GUNB w wyniku udostępnienia informacji ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. GUNB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji nastąpi po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca zmieni w tym terminie wniosek, co do sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wniosek wycofa.