Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Pytania i odpowiedzi

Powrót

Pytania i odpowiedzi związane z cyfryzacją, a także instrukcje i przewodniki do pobrania na dole strony.

Sekcja pytań i odpowiedzi dla inwestorów znaduje się także na stronie e-Budownictwo.

Elektroniczny Dziennik Budowy (EDB)

 Planowana data publicznego uruchomienia systemu to 26 styczeń 2023 r.

 Tak, można taki formularz złożyć, niemniej jednak proponujemy aby LAS w urzędzie było maksymalnie dwoje.

 • Problem techniczny związany z zakładaniem kont i uprawnieniami: w.chodurska@gunb.gov.pl

 • Pytania i sugestie: e-budownictwo@gunb.gov.pl plus fraza w tytule [EDB]

Lokalny Administrator Systemu występuje wyłącznie na szczeblu wojewódzkim a więc w WINB lub UW.

Powiadomienia odnośnie otrzymania Elektronicznego Dziennika Budowy będą przychodziły na adres mailowy podany podczas zakładania konta.

Tak, uprawnienia które otrzymujemy w systemie są nadawane podczas wybierania organu i są one adekwatne dla jednostki w której pracujemy.

Proszę zgłaszać problem z linkiem do restartu hasła do Lokalnych Administratorów Systemu w przypadku dalszych problemów prosimy o bezpośredni kontakt pod adresem mailowym e-budownictwo@gunb.gov.pl.

Prosimy o weryfikację konta użytkownika na jaką jednostkę organizacyjną zostało założone konto oraz czy użytkownik podjął próbę założenia konta. W razie dalszych problemów prosimy o kontakt pod adresem mailowym e-budownictwo@gunb.gov.p

 Prosimy o wypełnienie wniosku na stronie https://www.gunb.gov.pl/formularz/wniosek-o-dostep-dla-lokalnego-administratora-systemu i oznaczenie tam, z jakiego powodu następuje rezygnacja oraz o podanie danych osoby która przejmie funkcję LAS w zamian za nas.

Prosimy o zablokowanie takiego użytkownika w sekcji Zarządzanie użytkownikami>wybieramy uzytkownika> narzędzia>Zablokuj / Odblokuj>Czy chcesz zablokować konto xxxxxxxx@xxxxxx.pl?>TAK.

Następnie przesyłamy zablokowany adres mailowy do usunięcia na adres w.chodurska@gunb.gov.pl z opisem sytuacji dlaczego konto wymaga usunięcia.

Centralny Rejestr osób posiadających Uprawnienia Budowlane (e-CRUB)

 Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące wszystkich pozycji w tabeli:

Pozycja Wskazówka
Imię i nazwisko Imię i nazwisko umieszczone w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych. Nazwisko może być inne niż to, którym dana osoba posługuje się obecnie (np. w przypadku osób, które zmieniły nazwisko po ślubie).
Tytuł zawodowy Tytuł uzyskany przez absolwenta studiów I lub II stopnia, widniejący w decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych (np. inżynier, magister inżynier, magister inżynier architekt).
 Tytuł lub stopień naukowy Stopniami naukowymi jest tytuł doktora bądź doktora habilitowanego. Tytułem naukowym jest profesor. Tytuły i stopnie naukowe nie są wymagane, by wykonywać zawód inżyniera budownictwa lub architekta (by pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie).
 Województwo zamieszkania Województwo zamieszkania odnotowane w systemie e-CRUB.
Dane korespondencyjne Dane korespondencyjne dostępne są tylko w przypadku osób, które wyraziły na to zgodę.
 Numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych Numer nadany przez organ, który wydał decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych, przy czym decyzję wydaje okręgowa izba samorządu zawodowego (np. architektom z Dolnego Śląska - Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP, a inżynierowm - Dolnośląska Izba Inżynierów Budownictwa).
 Dziedzina Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi.
 Zakres Zakres uprawnień budowlanych określony w art. 15a ustawy Prawo budowlane. Należy pamiętać o tym, że osoba uprawniona może mieć prawo do wykonywania danej specjalności bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie (np. tylko dla określonej wielkości obiektów).
 Specjalność Specjalność określona w art. 14 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W przypadku architektów mamy specjalność architektoniczną, natomiast w przypadku inżynierów jest ich więcej (np. specjalność konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, elektryczna).
Przynależność do izby samorządu zawodowego Przynależność do izby samorządu zawodowego (np. Izby Architektów RP) jest wymagana do wykonywania zawodu, czyli pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie. Uwaga! Znak „-„ może (choć nie musi) oznaczać zawieszenie bądź skreślenie z listy członków izby. Znak "-" może też oznaczać brak przynależności bądź brak informacji o przynależności w systemie e-CRUB.

 

Tak, różnice w zakresie danych mają wpływ na skuteczność weryfikacji uprawnień. Różnice opisuje poniższa tabela.

Wyszukiwarka publiczna e-CRUB Wyszukiwarka dla organów e-CRUB
Karta osobowa:
Imię/imiona i nazwisko, tytuł zawodowy, stopień lub tytuł naukowy, województwo, dane korespondencyjne (o ile osoba wpisana do rejestru wyrazi zgodę na udostępnianie tych danych), przynależność do izby samorządu zawodowego (pojawia się tylko przypadku aktywnej przynależności tj. „wpisu”).   Imię/imiona i nazwisko, przynależność do izby samorządu zawodowego uszczegółowiona o konkretne daty wpisu/zawieszenia/skreślenia.
Karta zawodowa:
Numer decyzji lub numer uprawnień budowlanych, dziedzina, zakres, specjalność. Widok całej karty, tj.: pozycja rejestru, data wpisu do rejestru, data unieważnienia wpisu, imiona i nazwisko umieszczone w decyzji, data i miejsce wydania decyzji, podstawa prawna, organ wydający decyzję, numer decyzji o nadaniu uprawnień, numer uprawnień budowlanych, dziedzina, zakres, specjalność, szczegółowy opis (dotyczy zakresu uprawnień), specjalizacja, data nadania specjalizacji, status uprawnień, zmiany dotyczące wpisu, skan uprawnień - w tych przypadkach, gdy jest dołączany, w pozostałych – rozpisany szczegółowo zakres uprawnień.
Karta kary:
 brak Widok całej karty z wyłączeniem upomnień oraz kar zatartych, tj.: pozycja rejestru, data wpisu do rejestru, data unieważnienia wpisu, imiona i nazwisko umieszczone w decyzji, data i miejsce wydania decyzji, podstawa prawna, organ wydający decyzję, numer decyzji o nadaniu uprawnień, numer uprawnień budowlanych, kwalifikacja prawna popełnionego czynu, funkcja uczestnika, data popełnienia czynu, miejsce popełnienia czynu, rodzaj kary, pierwszy termin egzaminu, drugi termin egzaminu, data upływu kary, status kary, uwagi dotyczące kary.

Dostęp do szerszych zasobów e-CRUB możliwy jest po zalogowaniu się pod tym linkiem: https://e-crub.gunb.gov.pl/users/sign_i

Nie, należy korzystać z wyszukiwarki dla organów.

W celu weryfikacji uprawnień i przynależności powstała specjalna wyszukiwarka dla organów w systemie e-CRUB, która różni się bardzo od wyszukiwarki publicznej. Wyszukiwarka publiczna, dostępna dla obywateli, nie zawiera wszystkich danych wymaganych do skutecznej weryfikacji, a są nimi:

 • dostęp do rejestru ukaranych,
 • dostęp do skanów uprawnień,
 • przynależność do izby poszerzona o daty, czyli historia przynależności, w której możemy prześledzić historyczne wpisy, zawieszenia i skreślenia z listy członkowskiej

Na podstawie danych wyświetlanych w wyszukiwarce publicznej nie sposób stwierdzić, czy dana osoba może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Wyszukiwarka publiczna zawiera jedynie ogólne dane. Dostęp zapewniony organom aab i nb do danych przez dedykowaną im wyszukiwarkę e-CRUB jest bardzo istotny. Mogą w ten sposób zweryfikować zarówno posiadanie przez daną osobę uprawnień budowlanych oraz zakresu tych uprawnień, jak również przynależności tej osoby do izby samorządu zawodowego wraz z historią.

 Prosimy o zgłaszanie się do właściwego UW lub WINB w celu uzyskania dostępu do systemu eCRUB

 Wnioski powinny być kierowane przez organy powiatowe do wojewódzkim, przy czym organizacja leży tutaj po stronie Urzędu Wojewódzkiego. Można użyć wzoru wniosku na stronie GUNB.

 • Problem techniczny związany z zakładaniem kont i uprawnieniami: w.chodurska@gunb.gov.pl

 • Pytania i sugestie: e-budownictwo@gunb.gov.pl plus fraza w tytule [eCRUB]

 Sytemu e-CRUB powstał, aby:

 • Udostępnić i upowszechnić jak najpełniejszą listę osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • zwiększyć skuteczność weryfikacji uprawnień w urzędach (organach nadzoru budowlanego i w administracji architektoniczno-budowlanej),
 • przyśpieszyć możliwość wykonywania zawodu osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
 • zastąpić poprzedni, stary rejestr CRUB systemem, który może współpracować z innymi systemami (np. systemami izb samorządu zawodowego),
 • umożliwić przesyłanie przez izby danych w formie elektronicznej, a nie papierowej jak dotychczas.

Izby przekazują tę informację od razu po tym, jak decyzja o nadaniu uprawnień staje się ostateczna za pomocą systemu e-CRUB.

Izby przekazują informacje o wpisach, zawieszeniach i wykreśleniach z listy członkowskiej za pomocą systemu e-CRUB.

Tak. Nowelizacja przepisów ustawy Prawo budowlane, z dniem 1 sierpnia br. umożliwiła wszystkim, o ile są członkami izb samorządu zawodowego, wpis do centralnego rejestru GINB. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek w tej sprawie do właściwej izby.

Osoba zainteresowana wpisem powinna wystąpić z wnioskiem do izby samorządu zawodowego, której jest członkiem, o przekazanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, za pomocą systemu e-CRUB, jej danych wraz z kopią uprawnień, w tym informacji o dotychczasowych wpisach na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka. Organem izby właściwym do przyjęcia takiego wniosku jest okręgowa komisja kwalifikacyjna.

 

W samym wniosku należy wskazać: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane identyfikujące uprawnienia budowlane. Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych nabytych przed dniem 1 stycznia 1995 r.

albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego go posiada..

Wniosek kierujemy do okręgowej izby. Można go przesłać listem poleconym lub drogą elektroniczna poprzez e-PUAP.

 

Okręgowa komisja kwalifikacyjna, po uzyskaniu od okręgowej rady informacji o dotychczasowych wpisach wnioskodawcy na listę członków izby samorządu zawodowego oraz wykreśleniach z tej listy lub zawieszeniach w prawach członka,

przeprowadza weryfikację danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami. W terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku, i w zależności od wyniku tej weryfikacji:

 • za pomocą systemu e-CRUB przekazuje dane i informacje wraz z kopią uprawnień budowlanych, Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,
 • wydaje decyzję o odmowie przekazania Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych i oraz kopii uprawnień budowlanych. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do krajowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego.

Przekazanie przez izbę Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego danych i informacji, wraz z kopią uprawnień budowlanych, następuje bez przeprowadzenia weryfikacji danych i informacji zawartych we wniosku wraz z dołączonymi dokumentami, jeżeli przedmiotem wniosku są uprawnienia budowlane, które były podstawą wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. W takim przypadku nie trzeba również dołączać do wniosku o wpis do e-CRUB uprawnień budowlanych.

We  wniosku należy wskazać: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL - w przypadku osób posiadających obywatelstwo polskie, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, dane identyfikujące uprawnienia budowlane. Do wniosku dołącza się oryginał uprawnień budowlanych nabytych przed dniem 1 stycznia 1995 r. albo ich odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza. Nie ma obowiązku dołączania oryginału oraz odpisu uprawnień, jeżeli izba samorządu zawodowego go posiada..

Wniosek kierujemy do okręgowej izby. Można go przesłać listem poleconym lub drogą elektroniczna poprzez e-PUAP.

Organom administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorowi budowlanemu została udostępniona wyszukiwarka z listą ok. 130 tys. uprawnionych.  Wyszukiwarka umożliwia  szybką weryfikację uprawnień projektantów oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Osoby posiadające wpis do e-CRUB nie muszą więc załączać kopii uprawnień i dokumentów potwierdzających przynależność do izb we wnioskach o pozwolenie na budowę oraz innych wnioskach i zgłoszeniach składanych w urzędach. Także obywatele mają dostęp do bazy poprzez wyszukiwarkę publiczną na stronie https://e-crub.gunb.gov.pl. Figurowanie w bazie e-CRUB jest więc pełnym potwierdzeniem wiarygodności przed inwestorem, a także dodatkową reklamą swojej działalności.

W nowych przepisach obowiązujących od 1 sierpnia 2022 r. zrezygnowano z wydawania przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego decyzji o wpisie do CRUB, która była warunkiem rozpoczęcia wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Podstawą do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim terminem ważności.

Nie, osoby, które zostały wpisane do systemu e-CRUB nie muszą  już przedkładać w urzędzie kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby. Urzędy sprawdzą to w systemie e-CRUB.

Urzędy otrzymały bezpośredni dostęp do e-CRUB przez dedykowaną dla nich wyszukiwarkę, co umożliwia weryfikację posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ich uprawnień i przynależności do izb.

W przypadku błędów w danych z znajdujących się w wyszukiwarce publicznej prosimy o kontakt pod adresem ecrub@gunb.gov.pl.

 Należy wysłać do GUNBzgodę wyrażoną w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego. Zgoda może dotyczyć wszystkich danych adresowych, bądź tylko wybranych np.: e-mail.

CYFROWY PROJEKT BUDOWLANY

Dla projektantów najważniejsze jest spełnienie wymogów formalnych dotyczących nazw plików zawartych w Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Ostateczna ocena poprawności należy do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, który w tej sytuacji może zakwestionować poprawność dokumentacji na etapie analizy wniosku o pozwolenie na budowę.

Obowiązującym formatem jest .pdf. W tym formacie muszą być zapisane następujące elementy projektu:

 1. Strona tytułowa.
 2. Spis treści.
 3. Spis załączników.
 4. Część opisowa.
 5. Część rysunkowa projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Pozostałe elementy projektu mogą być zapisane w dowolnym formacie. Na przykład w pliku .jpg mogą być zapisane załączniki będące kopiami uzgodnień.

Część rysunkową także należy zapisać w pliku .pdf. Rysunki projektanta muszą mieć postać wektorową. Wektorowe nie muszą być ilustracje takie jak np. mapy w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, ponieważ postać wektorowa map nie wszędzie jest dostępna.

 

Istnieją bardzo szczegółowe wytyczne dotyczące nazw plików, które są opisane w Załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169) - Sposób oznaczania nazw plików komputerowych projektu budowlanego w postaci elektronicznej.

cyfrowy projekt

 1) x – oznacza kolejny numer pliku;
2) y – oznacza symbol określający zawartość tomu projektu technicznego zawierającego opracowanie wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w określonej specjalności, gdzie:
a) AR – stanowi symbol specjalności architektonicznej,
b) BO – stanowi symbol specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
c) BM – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej mostowej,
d) BD – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej drogowej,
e) BK – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych i inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
f) BH – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,
g) BW – stanowi symbol specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej,
h) BT – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
i) IS – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
j) IE – stanowi symbol specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
k) IN – stanowi symbol specjalności innej niż w lit. a–j,
l) WB – stanowi symbol więcej niż jednej specjalności;
3) z – oznacza datę sporządzenia plików napisaną w formacie rrrr.mm.dd.

 

 

Projekty (zagospodarowania działku lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) wchodzące w skład projektu budowlanego, muszą zawierać następujące elementy:

 1. Strona tytułowa.
 2. Spis treści.
 3. Spis załączników.
 4. Część opisowa.
 5. Część rysunkowa.

Zmianą ułatwiającą życie projektantom, które weszła w życie po 1 lipca 2021 r., jest likwidacja Karty tytułowej, która była obowiązkowa dla całego projektu budowlanego.

Zasada jest prosta: 1 plik = 1 tom.

Dopuszcza się oprawę wielotomową elementów projektu budowlanego , jak również dopuszcza się wspólną oprawę, co oznacza, że oprawa wielotomowa może być zapisana w kliku plikach, a jednotomowa – w jednym.

Plik  - z jednym wyjątkiem - zawierający  projekt zagospodarowania działki lub terenu i projekt architektoniczno-budowlany nie może zawierać projektu technicznego. Projekt techniczny musi się znaleźć w osobnym pliku (w przypadku projektu w wersji papierowej jest inaczej - projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany może być oprawiony wraz z projektem technicznym).

A teraz wyjątek od tej reguły: cały projekt budowlany, w tym projekt techniczny, wchodzący w skład dokumentów legalizacyjnych może być zapisany w jednym pliku.

Nie ma konieczności dodawania klauzuli do podpisu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny sam w sobie stanowi klauzulę.

Inwestor może wykorzystać wszystkie 3 formy e-podpisu:

 1. Podpis kwalifikowany

Posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany#4

 1. Podpis zaufany

Całkowicie bezpłatna i powszechna forma podpisu wykorzystującego profil zaufany.

Tu można podpisać dokument: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany

oraz

https://obywatel.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER

Na naszej stronie w zakładce Instrukcje możesz zobaczyć w paru krokach, jak to zrobić.

 1. E-dowód podpis osobisty

Podpis składany za pomocą e-dowodu, czyli dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Więcej o e-dowodzie: https://www.gov.pl/web/e-dowod

Więcej o e-dowodzie i aplikacji na telefon do podpisywania dokumentów: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/e-dowod-w-dloni-edo-app-w-telefonie

 Podpis elektroniczny jest składany na całym pliku. Nie ma możliwości podpisywania poszczególnych stron.

 Plik z projektem budowlanym musi być bezpośrednio podpisany podpisem kwalifikowanym, osobistym bądź zaufanym.

Projekt złożony w postaci elektronicznej pozostaje w takiej postaci w całym procesie inwestycyjnym, jeżeli inwestor nie wyraża zgody na komunikację elektroniczną to pismo organ doręczy mu poprzez operatora wyznaczonego w postaci papierowej, ale projekt powinien być w takiej sytuacji dołączony na nośniku cyfrowym (płyta, pendrive) i opatrzony podpisem elektronicznym organu.

Projekt w formie papierowej a projekt w formie elektronicznej to są dwa różnie sporządzone dokumenty o tej samej doniosłości prawnej i nie jest możliwa konwersja przez organ papierowego w elektroniczny ani na odwrót.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że organ II instancji może dokonywać pewnych drobnych zmian w projekcie, ale nie mogą to być zmiany ingerujące w istotę sprawy. Poprawka w projekcie może być dostarczona w postaci pliku zawierającego tylko tę poprawkę, a nazwa pliku może zawierać datę sporządzenia poprawki. Data w nazwie pliku będzie wskazywała na różnicę pomiędzy projektem, a poprawką. Więcej informacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzają możliwość złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokonania zgłoszenia z projektem architektoniczno – budowlanym przez Internet. W dniu 1 lipca br. weszło w życie rozporządzenie zmieniające formę i zakres projektu budowlanego, który od tego dnia może być przygotowany i złożony do organów w pliku .pdf.

Od 1 lipca 2021 r. wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie wraz z projektem architektoniczno-budowlanym można składać elektronicznie z wykorzystaniem strony e-Budownictwo. Po zalogowaniu się należy wybrać i wypełnić odpowiedni formularz, a następnie zapisać plik .pdf, przesłać do urzędu w systemie ePUAP z podpisanym elektronicznie projektem oraz innymi wymaganymi załącznikami.

Można skorzystać z instrukcji wypełniania wniosków na tej stronie.

Przepisy przejściowe opisuje bardzo szczegółowo par. 2  Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 czerwca 2021 r. (Dz. U. poz. 1169).

PODPIS ELEKTRONICZNY

Z technicznego punktu widzenia podpis w ePUAP obejmuje wskazane w piśmie ogólnym załączniki. Oczywiście, jeśli wniosek przesyła pełnomocnik, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) musi być osobno podpisane przez inwestora podpisem elektronicznym.  

Należy jednak mieć na uwadze fakt, że ostateczna ocena prawidłowości przedłożonej przez inwestora dokumentacji w sprawie zgłoszenia budowy należy do właściwego miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej. GUNB w materiałach informacyjnych informuje organy o tym, jak wygląda kwestia techniczna podpisu ePUAP, ale formalnie nie możemy narzucić oceny za zobowiązany do tego miejscowy organ. 

Rekomendowanym podpisem jest: podpis kwalifikowany. Podpis posiada moc prawną podpisu własnoręcznego i poświadczany jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego. Podpis elektroniczny jest komercyjną usługą udostępnianą inwestorom odpłatnie.

Więcej informacji: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/podpis-kwalifikowany#4

W sekcji "Do pobrania" znajdziesz podręcznik dla organu AAB dotyczący podpisu elektronicznego. Koniecznie go przeczytaj.

 Oryginałami są wszystkie dokumenty elektroniczne podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym (poprzednio zwanym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP) lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Tak, jeśli inwestorzy nie działają przez pełnomocników, każdy z nich musi złożyć podpis na elektronicznym dokumencie, przy czym podpisy mogą być złożone na jednym dokumencie w różnej formie.

Pełnomocnik profesjonalny (radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy, doradca podatkowy) może wykonać odpis pełnomocnictwa w formie elektronicznej i uwierzytelnić go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z e-dowodu.

Pełnomocnik zwykły powinien przesłać oryginał pełnomocnictwa w formie dokumentu elektronicznego, papierowego lub potwierdzoną przez notariusza kopię.

Kwalifikowany podpis elektroniczny można nabyć u  jednego z certyfikowanych dostawców podpisów, których nadzoruje Ministerstwo Cyfryzacji. Listę dostawców można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Certyfikacji  Narodowe Centrum Certyfikacji (nccert.pl)

E-BUDOWNICTWO

Wprowadzenie cyfryzacji nie zmienia organizacji pracy urzędów. Należy postępować zgodnie z przyjętymi dotychczas regułami dla obsługi elektronicznej korespondencji. Odpowiedzialność za pobranie korespondencji elektronicznej spoczywa, zgodnie z k.p.a., po stronie organu AAB.

Nie wprowadziliśmy obowiązku podawania adresu inwestycji w formularzu celem maksymalnego uproszczenia dokumentu. Informacje o adresie znajdują się w decyzji administracyjnej dotyczącej pozwolenia na budowę

Pracownicy urzędu postępują zgodnie z przyjętymi procedurami dla obiegu korespondencji elektronicznej przyjętymi w danej jednostce. Wniosek w procesie budowlano-inwestycyjnym powinien być załatwiony z zachowaniem tych samych reguł, co dotychczas.

Liczy się data i godzina wpłynięcia pisma na skrzynkę podawczą urzędu. Podobnie w drugą stronę, kiedy pismo wysyłane jest do inwestora, liczy się data i godzina wpłynięcia na jego skrzynkę.

Wprowadzanie danych można znacznie przyśpieszyć wpisując w systemie RWDZ dane identyfikacyjne wniosku. Szczegółowo opisuje to instrukcja w sekcji "Do pobrania".

O ile taka korespondencja posiada jeden z podpisów elektronicznych, organ powinien rozpoznać wniosek. W przypadku braku takiego podpisu może nastąpić wezwanie do usunięcia braku formalnego. Istotne przy tym jest, czy wnioskodawca zobowiązany był do zachowania terminu. Jeśli tak, termin uważa się za zachowany w dacie wpływu wiadomości do organu, a nie w dniu wysłania.

Organ jednak nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na adres e-mail (nie dotyczy skarg i udostępnienia informacji publicznej), a wnioskodawca powinien wskazać adres pocztowy lub ePUAP.

Pliki xml generowane przez ePUAP są pobierane przez system EZD i poprzez ten system może być generowana odpowiedź, ponieważ EZD jest zintegrowany z ePUAP. Natomiast same dane z wniosku obecnie nie są wczytywane do systemu obiegu wewnętrznej korespondencji, choć wprowadzenie takiej funkcjonalności będzie możliwe w przyszłości. Obecnie wszystkie dane należy wprowadzać ręcznie do systemu EZD.

Kopią dokumentu jest każde odwzorowanie np. zdjęcie wykonane dowolną techniką bądź skan dokumentu. Dokument powinien być czytelny. Dokument, który nadaje się do odczytu, ma rozdzielczość przynajmniej 595 x 842 px. Przepisy nie zobowiązują by taka kopia była przez kogokolwiek potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Inwestor powinien dostarczyć kopię, która jest czytelna również po jej wydrukowaniu.
W przypadku nieczytelnego zdjęcia organ ma podstawę do wezwania o uzupełnienie.

Istnieją dokumenty, będące załącznikami, które muszą być oryginalne. Są nimi:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 2. Pełnomocnictwo. 
 3. Projekt budowlany.
 4. Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Od dnia wejścia w życie nowych rozporządzeń ministra właściwego ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego inwestorzy muszą składać wnioski na nowych wzorach opublikowanych na stronach BIP i dostępnych na e-budownictwie.

W zakresie procedur, które obowiązują od 4 lutego 2021 r. , a które nie wymagają pracy z dużymi załącznikami, obsługa elektronicznych wniosków w procesie budowlano–inwestycyjnym niczym nie różni się od innej korespondencji elektronicznej dostarczanej do urzędu w systemie ePUAP. Komputer o podstawowych parametrach, np. takich jak niżej wymienione jest wystarczająco wydajny:

Intel Core i3-8100
8 GB RAM DDR4 2666 MHz
Intel® UHD Graphics 630 (zintegrowana)
Rozmiar ekranu: 21,5”
Pojemność dysku: 256 GB SSD
OS– Windows 10

W zakresie procedur, które będą obowiązywać od 1 lipca 2021 r. można przyjąć, że nowszy sprzęt komputerowy lepiej poradzi sobie z pracą z plikami do 50 MB przewidzianymi jako maksymalna pojemność dla cyfrowego projektu budowlanego, jednak należy uznać, że nie istnieją żadne wymagania sprzętowe, które wykraczałyby poza aktualny, zupełnie podstawowy standard do ich odczytania.

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego testujemy sprawność działania komputerów dla projektów budowlanych o wielkościach 3,5MB i 75MB. W wyniku przeprowadzanych dotychczas testów możemy przyjąć, że komputery z procesorami Intel Core i3dyskiem SSD, 8 lub 16 GB RAM będą otwierały plik 75MB w czasie <1 sek. Komputery o gorszych parametrach, np. z dyskiem HDD i procesorem i3-7100 CPU otwierają plik także w tym czasie, niemniej do płynnej pracy z plikiem wymagany jest dysk SSD.

Biorąc jednak pod uwagę, że będziemy wprowadzać możliwość pracy z plikami w chmurze, istotne w tym przypadku będzie posiadanie stałego łącza internetowego lub łącza mobilnego 4G lub 5G. Rodzaj lokalnego dysku może mieć znaczenie w przypadku pobrania pliku na dysk komputera (preferowany dysk SSD).

Przepisy nie zobowiązują, by taka kopia była przez kogokolwiek potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Decyzję o warunkach zabudowy można dołączyć jako skan lub cyfrowe zdjęcie wykonane dowolną techniką.  Treść takiego dokumentu powinna być w formie czytelnej, umożliwiającej zapoznanie się z jego treścią i  zrozumienie.

PROWADZENIE ELEKTRONICZNEJ KORESPONDENCJI

Strony, które nie wyraziły zgody na komunikację drogą elektroniczną, otrzymają korespondencję pocztą lub w inny przewidziany w k.p.a. sposób.

Przepisy k.p.a. stawiają sprawę jednoznacznie – dokument podpisany powinien być niezwłocznie wysłany z urzędu. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli decyzja jest podpisana pod koniec dnia, wysyłka może nastąpić dnia następnego, przy czym decyzje wydawane w ramach sprzeciwu dla zachowania terminu będą nadane najpóźniej w dniu, w którym upływa termin.

Kwestię tę rozstrzyga art. 393 k.p.a. Pocztą wysyłane są wydruki decyzji podpisanej elektronicznie. Na decyzji znajduje się informacja o podpisie (np. „dokument podpisany elektronicznie"). Do przesyłki obligatoryjnie załączane jest uwierzytelnienie podpisu (identyfikator pisma nadawany przez system teleinformatyczny, za pomocą którego pismo zostało wydane).

DORĘCZENIE DO URZĘDU

Warunek doręczenia pism drogą elektroniczną jest spełniony, gdy pismo trafi na skrzynkę podawczą (np. na ePUAP) organu bądź inwestora.  Inwestor może wystąpić do urzędu o doręczenie pisma drogą elektroniczną ze wskazaniem swojego adresu ePUAP. Taka opcja jest dostępna w formularzu każdego wniosku o w serwisie e-Budownictwo.

Tak, formularze wniosków inwestor może również wypełnić za pomocą aplikacji e-Budownictwo (lub w inny, dowolny sposób), a następnie wydrukować, wysłać pocztą lub zanieść do urzędu).

ODBIÓR I UDOSTĘPNIANIE W URZĘDZIE

Nie. Dokumenty elektroniczne, w tym akta, należy udostępnić stronom postępowania w systemie teleinformatycznym urzędu. W tym celu może być wydzielone stanowisko komputerowe.

Dokumenty należy udostępnić stronom postępowania do zapoznania się na ekranie monitora.  Jeśli jednostka nie posiada wydzielonego stanowiska komputerowego, można wyznaczyć w kalendarzu pracy urzędu terminy udostępniania na stanowisku jednego z pracowników.   W tej drugiej sytuacji należy zamknąć dokumenty swojej bieżącej pracy oraz zwrócić uwagę na ochronę danych osobowych i przepisy RODO w odniesieniu do nazw plików znajdujących się na pulpicie oraz w łatwo dostępnych katalogach.

Wnioski w serwisie e-Budownictwo mogą zawierać nieaktualną podstawę prawną. Pomimo tego należy z nich korzystać - są jedynymi obowiązującymi wzorami. Podstawa prawna (np. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) została umieszczona we wzorach w dniu ich publikacji można ją zmienić tylko w drodze oficjalnej nowelizacji wzorów.

Udostępnianie dokumentów w trybie informacji publicznej często wiąże się z anonimizacją. W projekcie architektoniczno-budowlanym muszą być w tej procedurze ukryte dane osobowe i inne dane wynikające z przepisów RODO.

Przy anonimizacji dokumentu pdf, który miałby być potem przesłany przez Internet, należy spłaszczyć warstwy pliku do pliku bitmapowego. 

Na naszej stronie dostępna jest instrukcja dotycząca anonimizacji.

INNE

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego sygnalizuje problemy związane z niedofinansowaniem terenowych organów. Prowadzimy rozmowy na ten temat z MRPiT oraz instytucjami  odpowiedzialnymi za programy unijne. W ramach rozmów zgłaszamy zapotrzebowanie na oprogramowanie,  wzrost wynagrodzeń, etatów oraz sprzęt komputerowy.

Tak Trwają prace nad projektem nowelizacji Prawa budowlanego między innymi w zakresie wprowadzenia  dziennika budowy w postaci elektronicznej.  W GUNB zrealizowano projekt budowy systemu informatycznego dla elektronicznego dziennika budowy (system EDB). Publiczna premiera systemu w wersji webowej i mobilnej nastąpi po wejściu w życie przepisów.

Obecnie trwają prace wdrożeniowe w oranach PINB i AAB. Instrukcje użytkowników i administratora oraz prezentacja szkoleniowa znajdują się w sekcji "Do pobrania".

Na rynku jest obecnie kilku producentów, którzy oferują oprogramowanie pomocne w pracy organów AAB i NB. Zważywszy, że wyłonienie dostawcy takiego oprogramowania musi się odbyć w zgodzie z przepisami w zakresie zamówień publicznych w toku postępowania przetargowego, nie możemy polecić żadnego z oferowanych obecnie na rynku rozwiązań, co jednakże nie oznacza, że nie są one warte polecenia. Na pewno warto im się bliżej przyjrzeć.

W GUNB prowadzimy prace mające na celu ocenę możliwości centralnego wdrożenia oprogramowania dziedzinowego w urzędach, które takiego oprogramowania nie posiadają. Dokładamy starań, by było to możliwe jeszcze w 2022 r.

Wprowadzenie cyfryzacji procedur budowlanych nie zmienia obowiązujących zasad dotyczących sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi. Postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami umożliwia wdrożenie systemu informatycznego klasy EZD do zarządzania elektroniczną dokumentacją, w tym bezpłatnego systemu EZD PUW. 

Więcej informacji znajduje się na stronie Archiwum Dokumentów Elektronicznych
Przydatny artykuł: https://gov.legalis.pl/czy-archiwizacja-dokumentow-elektronicznych-to-problem/