Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Planowane dochody i wydatki

Powrót

BUDŻET GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO
(według ustawy budżetowej na rok 2022)

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71015 Nadzór budowlany

DOCHODY 334 tys. zł
WYDATKI z tego: 46.590 tys. zł
budżet państwa, w tym: 37.881 tys.zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 tys. zł
wydatki bieżące jednostki 28.787 tys. zł
wydatki majątkowe 5.985 tys. zł
współfinansowanieprojektów z udziałemśrodkówUE 3.079 tys. zł
budżet środków europejskich 8.709 tys. zł

dział 752 Obrona narodowa rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

WYDATKI
budżet państwa, wydatki bieżące jednostki
3 tys. zł