Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Petycje

Powrót

Petycja to skierowane do organu władzy publicznej żądanie mieszczące się w zakresie jego zadań i kompetencji. Petycja może dotyczyć między innymi zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania adresata w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania a nie jego forma (np. tytuł).

Adresatem petycji dotyczących zakresu działania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Petycję może złożyć osoba fizyczna lub prawna, może ją złożyć grupa tych podmiotów. Złożenia petycji można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika. Można też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.

Petycję można:

 • przesłać listownie na adres:
  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
  ul. Krucza 38/42
  00-926 Warszawa,
 • doręczyć osobiście do Kancelarii Ogólnej GUNB przy ul. Kruczej 38/42, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15;
 • przesłać za pomocą ePUAP (pismo ogólne do podmiotu publicznego).

Petycji nie można składać telefonicznie.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu danych osobowych wnoszącego petycję lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana.
Petycja powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego, dokładny adres, nazwę organu, do którego składana jest petycja, przedmiot petycji, podpis wnoszącego.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym i należy dołączyć do niej adres swojej poczty elektronicznej.

Jeśli petycję składa grupa podmiotów, należy zamieścić w niej:

 • imiona i nazwiska (nazwy) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • imię i nazwisko osoby, która reprezentuje składających petycję,
 • adresy zamieszkania (siedziby) wszystkich podmiotów składających petycję,
 • nazwę organu, do którego składana jest petycja,
 • przedmiot petycji,
 • podpis osoby, która reprezentuje składających petycję.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy dołączyć do niej także adres poczty elektronicznej osoby reprezentującej składających petycję.

Jeśli petycja jest składana w czyimś imieniu, należy zamieścić w niej dodatkowo: imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu, zgodę tego podmiotu na złożenie petycji w jego imieniu. Zgodę, w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy dołączyć do petycji. W przypadku braku takiej zgody Urząd zwróci się o jej potwierdzenie.

Jeśli petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego - zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

Petycja niepodpisana - jeśli podpis nie zostanie uzupełniony w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, petycja pozostanie bez rozpoznania.

Jeśli petycja nie będzie zawierała nazwy podmiotu, do którego jest składana lub nie będzie z niej jasno wynikać, czego dotyczy - w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania braki te powinny zostać uzupełnione, w przeciwnym przypadku petycja pozostanie bez rozpoznania.

Rozpatrywanie petycji

Petycje są rozpatrywane niezwłocznie, nie dłużej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma do GUNB.

Jeśli petycja dotyczy kilku spraw, które powinny być rozpatrzone przez różne organy, GUNB rozpatrzy ją w zakresie swojej właściwości i przekaże kopię niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) do pozostałych adresatów. A gdy petycja nie dotyczy działalności GUNB zostanie niezwłocznie (nie później niż w ciągu 30 dni) przekazana do właściwego organu.

Kopia petycji, opatrzona datą złożenia, zostanie umieszczona na stronie GUNB. Za zgodą wnoszącego mogą zostać również podane imię i nazwisko (nazwa) wnoszącego lub imię i nazwisko (nazwa) podmiotu, w interesie którego składana jest petycja.

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane będą kolejne petycje dotyczące tej samej sprawy, to mogą zostać rozpatrzone łącznie (petycja wielokrotna). W takim przypadku na stronie GUNB zostanie podany okres oczekiwania na dalsze petycje (nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia). Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu oczekiwania na dalsze petycje.

Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów (np. nie jest podpisana lub brak adresu siedziby czy korespondencyjnego), na stronie GUNB zostanie ogłoszone wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia braków w terminie 14 dni. W przeciwnym przypadku petycja pozostanie bez rozpatrzenia.

Przepisy nie przewidują złożenia skargi w razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia petycji.

Podstawa prawna petycji

Zasady składania i rozpatrywania petycji określają przepisy:

 1. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. poz. 1195)
 2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Rozpatrywaniem petycji zajmuje się Departament Skarg i Wniosków.

 W 2017 roku w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego nie rozpatrzono żadnej petycji.

W 2016 roku w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego nie rozpatrzono żadnej petycji.

W 2015 roku w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego nie rozpatrzono żadnej petycji.