Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Obsługa prawna

Powrót

Obsługę prawną i legislacyjną GUNB zapewnia Departament Prawny. Do jego zadań należy między innymi:

W 2015 r. dokonano 1225 interpretacji przepisów prawa.
Koordynowano uzgodnienia dotyczące 6 aktów prawnych. Dokonano analizy 200 projektów aktów prawnych oraz przygotowano 46 pism z uwagami do projektów aktów prawnych. Uczestniczono w 21 komisjach prawniczych i 33 konferencjach uzgodnieniowych. Przygotowano 56 stanowisk w ramach procedury notyfikacji aktów prawnych.

Opracowano lub uczestniczono w opracowaniu 6 projektów aktów prawnych:

 • ustawy - Kodeks budowlany oraz ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks budowlany,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu prowadzenia: rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy,
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Przygotowano odpowiedzi na:

 • 16 interwencji senatorów,
 • 42 interwencje posłów,
 • 5 interwencji europosłów,
 • 8 interwencji ministrów,
 • 2 interpelacje poselskie,
 • 15 interpelacji ministrów.

W 2014 r. dokonano 857 interpretacji przepisów prawa. Dokonano analizy 232 projektów aktów prawnych oraz przygotowano 49 pism z uwagami do projektów aktów prawnych. Wzięto udział w 4 komisjach prawniczych i 33 konferencjach uzgodnieniowych. Dokonano analizy 109 projektów aktów prawnych w ramach procedury notyfikacyjnej.

Opracowano lub uczestniczono w opracowaniu następujących projektów aktów prawnych:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw dotyczący budynków mieszkalnych jednorodzinnych na zgłoszenie,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane dotyczący stacji transformatorowych,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane dotyczący elektrowni wiatrowych,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy - Prawo budowlane,
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
 • projekt rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oraz wzorów: rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Przygotowano odpowiedzi na:

 • 6 interwencji senatorów,
 • 21 interwencji posłów,
 • 5 interwencji europosłów,
 • 26 interwencji ministrów,
 • 1 interpelację senatora,
 • 4 interpelacje poselskie.

W 2013 r. dokonano 1442 interpretacje przepisów prawa. Dokonano analizy 296 projektów aktów prawnych oraz przygotowano 44 pisma z uwagami do projektów aktów prawnych. Wzięto udział w 12 komisjach prawniczych i 16 konferencjach uzgodnieniowych. Dokonano analizy 15 projektów aktów prawnych w ramach procedury notyfikacyjnej.

Opracowano następujące projekty aktów prawnych i propozycji zmian:

 •  projekt ustawy o wyrobach budowlanych,
 •  projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz innych ustaw dotyczący budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 •  projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane dotyczący umarzania opłat legalizacyjnych,
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przygotowano odpowiedzi na:

 • 40 interwencji posłów,
 • 13 interwencji senatorów,
 • 3 interwencje europosłów,
 • 19 interpelacji poselskich,
 • 4 interpelacje senatorów,
 • 1 interpelację europosła.

W 2012 r. dokonano 1315 interpretacji przepisów prawa.
Dokonano analizy 330 projektów aktów prawnych oraz przygotowano 74 pisma z uwagami do projektów aktów prawnych. Wzięto udział w 7 komisjach prawniczych i 33 konferencjach uzgodnieniowych. Dokonano analizy 81 projektów aktów prawnych w ramach procedury notyfikacyjnej.

Opracowano następujące projekty aktów prawnych i propozycji zmian:

 • projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
 • projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane,
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przygotowano odpowiedzi na:

 • 32 interwencje posłów,
 • 10 interwencji senatorów,
 • 1 interwencję europosła,
 • 14 interwencji ministrów,
 • 5 interpelacji poselskich,
 • 3 interpelacje senatorów,
 • 10 interpelacji ministrów.

W 2011 r. dokonano 1357 interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego i przepisów o wyrobach budowlanych. W ramach działalności legislacyjnej dokonano analizy 443 projektów aktów prawnych oraz brano udział w opracowywaniu następujących projektów lub projektów zmian w aktach prawnych:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
 • rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie,
 • rozporządzenie w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Przygotowano odpowiedzi na:

 • 23 interwencje posłów,
 • 2 interwencje senatorów,
 • 10 interwencji ministrów,
 • 6 interpelacji poselskich,
 • 4 interpelacje senatorów.

W roku 2010 dokonano 1315 interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego i przepisów o wyrobach budowlanych. W ramach działalności legislacyjnej brano udział w przygotowaniu następujących projektów aktów prawnych:

 • ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu,
 • ustawy o zmianie ustawy o odpadach,
 • rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,
 • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,
 • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE,
 • rozporządzenia w sprawie zakresu, terminu i sposobu przekazywania informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych oraz wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach.

Przygotowano odpowiedzi na:

 • 55 interwencji posłów,
 • 12 interwencji senatorów,
 • 1 interwencję europosła,
 • 10 interpelacji poselskich,
 • 2 interpelacje senatorów.

W roku 2009 dokonano 1308 interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego i przepisów o wyrobach budowlanych.
W ramach działalności legislacyjnej brano udział w przygotowaniu następujących projektów aktów prawnych:

 • ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania,
 • rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów,
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przekazywania informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach.

Przygotowano odpowiedzi na:

 • 66 interwencji posłów,
 • 6 interwencji senatorów,
 • 2 interwencje europosłów,
 • 3 interpelacje poselskie,
 • 2 interpelacje senatorów,
 • 4 zapytania z komisji sejmowych.

W roku 2008 dokonano 1285 interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego i przepisów o wyrobach budowlanych.
W ramach działalności legislacyjnej brano udział w przygotowaniu następujących projektów aktów prawnych:

 • ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,
 • ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz o systemie oceny zgodności,
 • rozporządzenia w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w formie elektronicznej,
 • rozporządzenia w sprawie wzorów i rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym,
 • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli,
 • rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania,
 • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego,
 • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Przygotowano odpowiedzi na:

 • 61 interwencji posłów,
 • 4 interwencje senatorów,
 • 5 interpelacji poselskich,
 • 2 zapytania z komisji sejmowych.

W roku 2007 dokonano 1470 interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego i przepisów o wyrobach budowlanych. W ramach działalności legislacyjnej brano udział w przygotowaniu następujących projektów aktów prawnych:

 • ustawy- Prawo budowlane,
 • ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności,
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego,
 • rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokołu kontroli i sposobu jego sporządzania,
 • rozporządzenia Ministra Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
 • rozporządzenia Ministra Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

W roku 2006 dokonano 1458 interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego i przepisów o wyrobach budowlanych. W ramach działalności legislacyjnej brano udział w przygotowaniu założeń do nowego projektu ustawy - Prawo budowlane oraz w opracowaniu projektów:

 • ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw;
 • rozporządzenia Ministra Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 245, poz. 1782),
 • rozporządzenia Ministra Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.

W roku 2005 dokonano 1553 interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego i przepisów o wyrobach budowlanych.
W ramach działalności legislacyjnej opracowano - na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej:

 • nowelizację ustawy Prawo budowlane (ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 163, poz. 1364).;
 • 6 projektów rozporządzeń, w tym:
  rozporządzenie MTiB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (rozporządzenie MTiB z dnia 28 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 83, poz. 578));
  rozporządzenie MI w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (rozporządzenie MI z dnia 27 października 2005 r. (Dz. U. Nr 219, poz. 1868).;
  projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;
  projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
  projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie książki obiektu budowlanego;
  projekt rozporządzenia MI zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli;
 • założenia do ustawy Prawo budowlane.