Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Komórki organizacyjne

Powrót

GUNB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Szczegółowe informacje dotyczące bezpiecznego podpisu elektronicznego można uzyskać np. na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji www.nccert.pl albo w prospekcie opracowanym przez Ministerstwo Gospodarki pt. „Podpis elektroniczny - sposób działania, zastosowanie i korzyści”

Natomiast na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących uzyskania informacji publicznej, GUNB nie udzieli odpowiedzi.”

W Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

Departamenty - realizujące zadania merytoryczne GINB

 Dyrektor Danuta Pływaczewska

 Dyrektor Grzegorz Polak

Dyrektor Dorota Klimberzin

Dyrektor Arkadiusz Dłużniewski

Dyrektor Tomasz Osiecki

Dyrektor Iwona Tokarska

Biura - realizujące zadania dotyczące obsługi Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Dyrektor Marcin Cudak

Dyrektor Wioleta Krzemień

Naczelnik Anna Piotrowska

  • (22) 661-92-18