Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Informacje kontaktowe

Powrót

Departament Prawny udziela ogólnych wyjaśnień przepisów ustawy – Prawo budowlane we wtorki w godz. 900 – 1200 oraz w czwartki w godz. 1200 – 1500. Departament Prawny nie ocenia konkretnych stanów faktycznych oraz postępowań prowadzonych przed organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

 

Departament Prawny nie wyjaśnia:

  • warunków technicznych, w szczególności przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków;
  • Polskich Norm, w tym kwestii związanych z obliczaniem powierzchni zabudowy;
  • treści miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy;
  • treści decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych oraz stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
  • stanowisk i pism innych organów, w szczególności decyzji i postanowień wydawanych przez organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w prowadzonych przez nich postępowaniach.