Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo X logo Linkedin

Budownictwo dostępne

Powrót

Przyjazna, dostępna przestrzeń publiczna to dziś jedno z ważniejszych oczekiwań społecznych. Tworzenie takiej przestrzeni jest jednocześnie jednym z najważniejszych wyzwań, przed którym stają uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Zasadniczą cechą przyjaznej przestrzeni jest dostępność budownictwa, która polega na możliwości swobodnego, samodzielnego korzystania z obiektów budowlanych przez wszystkich użytkowników, w tym przez osoby z ograniczoną sprawnością; seniorów, chorych po urazach, niepełnosprawnych, ale również tych, którym pokonywanie barier architektonicznych utrudnia np. prowadzenie dziecięcego wózka.

Chcemy włączyć się we wspieranie wszystkich, którzy odpowiadają za zgodne z zasadą dostępności projektowanie, budowanie i użytkowanie obiektów oraz za tworzenie dostępnej przestrzeni publicznej. Dlatego pod hasłem „Budownictwo dostępne” będziemy publikować informacje o obowiązujących przepisach, praktyczne wskazówki i rozwiązania, pomocne osobom zainteresowanym i odpowiedzialnym za dostosowywanie budownictwa oraz przestrzeni publicznej do potrzeb różnych użytkowników.

 Logotyp budownictwo dostępne

Poradnik MIiR - Budowlane ABC - Standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami

Zadaniem poradnika jest przede wszystkim wskazanie rozwiązań pozwalających na dostosowanie projektowanych i istniejących budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz mieszkalnych wielorodzinnych do zróżnicowanych potrzeb ich użytkowników, z uwzględnieniem zasad „projektowania uniwersalnego". Ważnym celem przygotowanego opracowania jest także uwrażliwienie obecnych, jak i przyszłych architektów, projektantów, inżynierów, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawców na potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Opracowanie ma na celu dostarczenie narzędzi umożliwiających wdrażanie zasad projektowania uwzględniającego komfort wszystkich użytkowników. Założeniem dokumentu jest wskazanie rozwiązań zmierzających do poprawy funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, a także innych grup społecznych, np. osób starszych lub opiekunów z małymi dziećmi.
Każda przestrzeń powinna umożliwiać maksymalnie samodzielne i świadome jej użytkowanie. Powinna być dostępna i pozbawiona barier architektonicznych, tak by wszystkie pomieszczenia i towarzyszące jej urządzenia były dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i z innymi dysfunkcjami. Tym samym powinna umożliwiać swobodne korzystanie z niej przez wszystkich użytkowników, spełniając ich potrzeby i oczekiwania. Poradnik, odnosząc się do obowiązujących przepisów, podkreśla i pokazuje prawidłowe rozwiązania dla zasadniczych elementów budynku i jego najbliższego otoczenia z punktu widzenia odbiorcy zmagającego się z różnymi dysfunkcjami.
Poradnik stanowi realizację postanowień takich dokumentów jak:
    o Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169),
    o Komunikat KE KOM(2010) 636 z 15 listopada 2010 r.: Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier.

Logotyp z napisem "Budowlane ABC"