Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Autoryzacja i notyfikacja jednostek

Powrót

Organem właściwym do udzielenia autoryzacji, w rozumieniu przepisu art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2021 poz. 514), jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z art. 14 ust 1 pkt 11 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy autoryzacja i notyfikacja jednostek wykonujących zadania strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych.

Autoryzacja udzielana jest w drodze decyzji, na wniosek jednostki oceniającej zgodność.

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami należy złożyć osobiście, lub przesłać do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa)