Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Zamówienia publiczne

Powrót

 

WYKAZ AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ:

 

 

 Przedmiotowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone

są w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl

 

 • Wykonanie audytu bezpieczeństwa Systemu ZONE
 • Dostawa 3 500 sztuk terminali mobilnych do obsługi aplikacji mobilnej CEEB
 • Zakup subskrypcji standardowej, powszechnie dostępnej przez Internet platformowej usługi hostowanej
 • Przeprowadzenie w Internecie krajowej kampanii informacyjno-promocyjnej cyfryzacji procesu budowlanego, która upowszechni i rozpropaguje Projekt SOPAB
 • Badanie wyrobów budowlanych
 • Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych
 • Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT
 • Kompleksowa dostawa energii cieplnej do budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie
 • Kompleksowa organizacja dwudniowego spotkania roboczego SOPAB
 • Wykonywanie usługi ochrony mienia
 • Kompleksowa organizacja dwudniowego spotkania roboczego POIiŚ

 


 

WYKAZ AKTUALNYCH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:

 

 

 

Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Podmiotu zgłaszającego (jeśli podpis jest nieczytelny, konieczna jest również pieczątka imienna). W przypadku podpisania Zgłoszenia przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podmiotu zgłaszającego, należy do Zgłoszenia dołączyć stosowne pełnomocnictwo.