Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Zamówienia publiczne

Powrót

 

WYKAZ AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ:

 

Przedmiotowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
są w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl

 

 


Obsługa infrastruktury Zamawiającego oraz wsparcie przy realizacji wybranych projektów informatycznych


 Wykonywanie usług sprzątania w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie i na terenie zewnętrznym wokół niego


Kompleksowa organizacja dwudniowego spotkania


Budowa i wdrożenie systemu teleinformatycznego w wersji MVP, realizowanego w ramach projektu „System do Obsługi Postępowań Administracyjnych w Budownictwie (SOPAB)"


Świadczenie usług pocztowych


Wykonywanie usługi ochrony mienia w budynku przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie i na terenie zewnętrznym wokół niego


 

WYKAZ AKTUALNYCH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:

 

Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Podmiotu zgłaszającego (jeśli podpis jest nieczytelny, konieczna jest również pieczątka imienna). W przypadku podpisania Zgłoszenia przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podmiotu zgłaszającego, należy do Zgłoszenia dołączyć stosowne pełnomocnictwo.