Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Zamówienia publiczne

Powrót

 

WYKAZ AKTUALNYCH POSTĘPOWAŃ:

 

Przedmiotowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
są w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający.

W przypadku pytań w zakresie działania ww. Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych
z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00,
pod nr tel. 22 257 22 23 lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

Wejście na Platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://gunb.ezamawiajacy.pl


Dostawa zestawów komputerowych


Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu pn. „Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE)”


Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie Systemu ZONE


Zaprojektowanie, budowa i wdrożenie w infrastrukturze teleinformatycznej wskazanej przez Zamawiającego, systemu teleinformatycznego elektronicznej książki obiektu budowlanego


 

 

WYKAZ AKTUALNYCH WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH:

 

Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Podmiotu zgłaszającego (jeśli podpis jest nieczytelny, konieczna jest również pieczątka imienna). W przypadku podpisania Zgłoszenia przez osobę niewymienioną w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Podmiotu zgłaszającego, należy do Zgłoszenia dołączyć stosowne pełnomocnictwo.


Zakup oprogramowania tworzącego Zintegrowany System Informatyczny w następujących obszarach (madułach) kadry, płace, finanse i księgowość, faktury sprzedaży, kasa, majątek trwały, magazyn oraz elektroniczny wniosek urlopowy

Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w terminie do 22 grudnia br.


Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu ZONE

Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w terminie do 20 lipca br.


Dostawa i wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia postępowań administracyjnych w obszarze procesu inwestycyjno-budowlanego w wersji MVP

Zgłoszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych w terminie do 19 maja br.