Powrót do strony głównej serwisu głownego urzędu nadzoru budowlanego

logo Youtube logo Tweet

Pytania i odpowiedzi

Powrót

 Uwaga! Po 30 czerwca 2022 r. wciąż składamy, odbieramy i  wprowadzamy deklaracje do CEEB. Zakończenie terminu ustawowego na złożenie deklaracji nie zmienia sposobu postępowania urzędników. Aplikacja CEEB również działa tak, jak dotychczas.

I.  REGULACJE PRAWNE I OBOWIĄZUJĄCE TERMINY

Zgodnie z zaprojektowanymi regulacjami przewiduje się mechanizmy kontroli i weryfikacji wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku, a więc będą to:

  • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (określane dalej jako: POŚ) w zakresie:

    a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 POŚ albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 POŚ;

    b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 POŚ;

    c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 POŚ.

  • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:

    a) gospodarowania odpadami komunalnymi;

    b) odprowadzania nieczystości ciekłych.

  • przeprowadzający kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
  • przeprowadzający kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • usuwający zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Weryfikacja danych wskazanych samodzielnie przez właściciela lub zarządcę budynku nastąpi w toku czynności dokonywanych przez osoby wpisane do wykazu osób uprawnionych CEEB - zgodnie z opisem znajdującym się w pkt I.3. „Jak będzie kontrolowany sposób ogrzewania podany w deklaracji?”. System został oparty na założeniu weryfikacji wprowadzanych danych przez osoby dokonujące inwentaryzacji budynku podczas niezależnych od siebie czynności. W deklaracji obywatel wskaże podstawowy zakres danych dotyczący jego budynku. Prawidłowość wprowadzonych danych zostanie następnie zweryfikowana, np.: przez kominiarza przeprowadzającego przegląd komina, który potwierdzi to co zostało wskazane w deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub dokona modyfikacji już tych istniejących.

W CEEB został udostępniony moduł raportowy, który pozwoli na wygenerowanie informacji dotyczących złożonych deklaracji w zakresie źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach i lokalach. Na tej podstawie urząd gminy otrzyma informacje, dla których punktów adresowych nie złożono deklaracji.

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Jeżeli jednak zreflektujemy się, że nie złożyliśmy deklaracji zanim organ wykonawczy (w tym wypadku: wójt, burmistrz lub prezydent miasta) "poweźmie o tym informację", możemy uniknąć kary, składając stosowną deklarację  w ramach czynnego żalu.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

  • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
  • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
  • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Zatem, czynem podlegającym sankcji w postaci grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego lub orzeczenia sądu jest – nie złożenie deklaracji w odpowiednim terminie. Z ust. 3 wynika wprost, że orzekanie z tego tytułu następuje w trybie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Należy podkreślić, że sankcją przewidzianą w ustawie jest kara grzywny, która nakładana jest w ramach postępowania mandatowego lub w formie orzeczenia sądu na skutek złożonego wniosku o ukaranie. Grzywny nie są nakładane w drodze decyzji administracyjnych – to nie jest administracyjna kara pieniężna. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ustawodawca nie przewidział kar dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) za brak wprowadzenia danych z deklaracji papierowych do systemu. Ustawodawca nie przewidział również kar dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) za wprowadzenie danych z deklaracji papierowych do systemu po terminie.

Takim działaniem jednak zaprzepaścimy możliwość walki z problemem smogu w Polsce, zwłaszcza, że dane te mają służyć przede wszystkim gminom w realizacji polityk związanych z ochroną powietrza w Polsce oraz prowadzenia na szeroką skalę inwentaryzacji budynków w zakresie eksploatowanych w nich źródeł ciepła lub spalania paliw.

Nie, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia nie przewiduje takiej możliwości. W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kary pieniężne nakładane w formie grzywny stanowić będą dochody własne gminy. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) nie przesądza, na jakie zadania środki te powinny zostać przeznaczane, ale wydaje się, że zasadnym jest, aby środki z tego tytułu były skierowane na zadania w obszarach związanych z ochroną powietrza.

Nie wszczynamy postępowania administracyjnego. W przypadku stwierdzenia wykroczenia określonego w art. 27h ust. 1 ustawy, właściwy organ (wójt, burmistrz, prezydent miasta) zobowiązany jest do dokonania czynności zgodnie z procedurą określoną w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenie.  Orzekanie następuje w postępowaniu: zwyczajnym, przyspieszonym albo nakazowym. Orzekanie w postępowaniu zwyczajnym następuje wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu przyspieszonym albo nakazowym. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasadach w niej określonych uprawniony organ może nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego. Stosownie do art. 95 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (Kpsw), postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. Tym przepisem szczególnym pozostaje art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795), który w pkt 4 i 5 określa uprawniania strażnika przyznając mu prawo do:

– nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

– dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

W przypadku gmin posiadających straże gminne/miejskie uprawnionym do nałożenia mandatu będzie zatem strażnik gminny/miejski. W przypadku gmin, które nie posiadają straży gminnych/miejskich, pozostaje złożenie wniosku o ukaranie do sądu i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub też zwrócenie się do Policji w celu nałożenia mandatu.

Należy pamiętać, że przepisy ustawy przewidują jednocześnie instytucję czynnego żalu. W art. 27h ust. 2 ustawy wprowadzono bowiem sankcje karne nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie ww. deklaracji. Penalizując wymienione zachowanie, uznano, że będzie ono stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny. Wprowadzane rozwiązanie ma pełnić funkcję prewencyjną i dyscyplinującą obowiązanych do składania deklaracji, aczkolwiek nie ma na celu bezwarunkowego karania osób, które takiej deklaracji nie złożyły. Z uwagi na fakt, że właściciel lub zarządca budynku lub lokalu może nie dotrzymać terminu złożenia deklaracji, art. 27h ust. 2 ustawy rozstrzyga, że niedotrzymanie tego terminu nie stanowi podstawy do automatycznego zastosowania sankcji karnych, które zostało tym samym uzależnione od powzięcia przez organ wiadomości o popełnieniu przedmiotowego wykroczenia. Z tego też względu wprowadzono możliwość zastosowania tzw. czynnego żalu w sytuacji, w której złożenie deklaracji miało w ogóle miejsce i nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku nowo uruchomionych (tj. po 1 lipca 2021 r.) źródeł ciepła lub spalania paliw. W przypadku  źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r., termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania przez gminę deklaracji w postaci pisemnej.

Składanie deklaracji rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od tego dnia właściciel/zarządca budynku, w którym źródła ciepła lub spalania paliw zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma  czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

W przypadku budynku, w którym źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. - termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni od momentu jego uruchomienia.

W przypadku potwierdzenia prawidłowości wykorzystanego wzoru formularza deklaracji – należy postępować zgodnie z ogólnymi zasadami jakie zaczęły obowiązywać od dnia 1 lipca 2021 r.:

Po otrzymaniu deklaracji w formie papierowej pracownik urzędu gminy wprowadza dane i informacje z deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego tą ewidencję. Pracownik urzędu ma dwa terminy wprowadzenia danych z deklaracji do systemu. Pierwszy dotyczy budynków, w których źródło ciepła lub spalania paliw uruchomiono przed dniem 1 lipca 2021 r. – po złożeniu takiej deklaracji urzędnik ma 6 miesięcy na to, żeby wprowadzić ją do systemu. Źródło ciepła lub spalania paliw, które zostało uruchomione po dniu 1 lipca 2021 r. pojawi się w systemie wcześniej – urzędnik ma na to 30 dni.

Podkreślić przy tym należy, że wskazane powyżej terminy, tj. 30 dni i 6 miesięcy – dla deklaracji złożonych przed dniem 1 lipca 2021 r. – rozpoczynają swój bieg począwszy od dnia 1 lipca 2021 r., a nie od dnia ich złożenia w gminie.

Deklaracja dotyczy wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw, tak więc termin dla źródła ciepła lub spalania paliw już istniejącego to 12 miesięcy, natomiast dla nowego źródła ciepła lub spalania paliw będzie to termin 14 dni.

Deklarację składane są od 1 lipca 2021 r. Dla źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed tą datą, termin na złożenie deklaracji wynosi 12 m-cy – upływa zatem z dniem 30 czerwca 2022 r. Natomiast w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 14 dni.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 556) deklaracja zawiera takie informacje jak:

a)       imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;             

b)      adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;

c)        informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

d)      numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);

e)      adres e-mail (opcjonalnie).

Dane gromadzone w CEEB zostały zdefiniowane wprost w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Szczegółowy zakres danych gromadzonych w CEEB został doprecyzowany na poziomie rozporządzenia w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków, który jest publicznie dostępny na stronie Sejmu RP (strona 431) pod linkiem: https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/465F877DB5A979F9C12585D1002DA106/%24File/574.pdf

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Przedmiotowe rozwiązania ustawowe zostały wprowadzone ustawą nowelizującą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127).

Stosownie do delegacji ustawowej określonej w art. 27f ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków - minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór protokołu, o którym mowa w art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję. Nastąpi to w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Rozpoczęcie obowiązywania tego przepisu zostało uzależnione jednak od ogłoszenia właściwego komunikatu ministra właściwego do spraw budownictwa (…). Stosownie bowiem do art.  18 pkt 5 ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, minister właściwy do spraw budownictwa (…) ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw budownictwa (…) komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających sporządzanie protokołu kontroli z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków. Ogłoszenie tego komunikatu uzależnione jest zatem od gotowości technicznej systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, co powinno nastąpić najpóźniej w roku 2023. Wzór jednolitego protokołu kontroli środowiskowej został już przygotowany w trakcie realizacji projektu pilotażowego ZONE realizowanego w Ministerstwie Rozwoju, przy udziale wszystkich zainteresowanych beneficjentów tego narzędzia, którzy będą z jego elektronicznej wersji korzystać, tj. Straże Gminne/Miejskie czy też Wydziały Środowiskowe Urzędów Gmin/Miast.

Wprowadzenie cyfryzacji procedur nie zmienia obowiązujących zasad dotyczących sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi w zakresie ich archiwizacji. Posiadanie systemu informatycznego klasy EZD do zarządzania elektroniczną dokumentacją jest w zupełności wystarczające. W tym zakresie zalecamy kategorię JRWA nr 603 - Monitoring w zakresie ochrony środowiska. Więcej informacji znajduje się na stronie Archiwum Dokumentów Elektronicznych. Przydatny artykuł: https://gov.legalis.pl/czy-archiwizacja-dokumentow-elektronicznych-to-problem/

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie składania deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, o której mowa w art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, z późń. zm.) o  wspieraniu  termomodernizacji  i  remontów  oraz  o  centralnej  ewidencji  emisyjności  budynków,  dalej zwaną „ustawą” , oraz w art.  15 ustawy z dnia 28 października 2020 r. (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  2127)  o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw jest Minister Rozwoju i Technologii (MRiT).

Przetwarzanie danych obywa się zgodnie z RODO - podstawą  prawną  przetwarzania jest  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO,  tj.  wypełnienie  obowiązku  prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z realizacji art.  27a  ust.  1 ustawy, tj.  prowadzenia  centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dostęp do danych osobowych mają osoby uprawnione, o których mowa w art. 27 b ust. 1 ustawy, pracownicy Ministerstwa Rozwoju i Technologii w  zakresie,  w jakim jest to konieczne do realizacji zadań. Ponadto dane osobowe są udostępniane organom administracji publicznej, w tym wójtom, burmistrzom, prezydentom miast oraz innym instytucjom, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, zgodnie z art. 27d ustawy.

Formularz deklaracji papierowej (jak i elektronicznej) zawiera klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych i nie trzeba załączać dodatkowych dokumentów.

Organy wykonawcze gminy przetwarzają dane osobowe w związku z realizacją obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa, nie jest zatem potrzebne zawieranie w tym zakresie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych z ministrem właściwym ds. budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

II.  KTO I W JAKI SPOSÓB SKŁADA DEKLARACJE

Deklaracje, które są złożone w formie papierowej urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu. Urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji dostarczonej do urzędu w formie papierowej, dla budynków z już istniejącymi źródłami ciepła lub spalania paliw ma 6 miesięcy. W przypadku budynków, gdzie źródło ciepła lub spalania paliw zostało uruchomione po raz pierwszy po dniu 1 lipca 2021 r. urzędnik ma na wprowadzenie danych z deklaracji papierowej do systemu 30 dni.

Poniżej instrukcja rejestracji do CEEB:

1. Po wejściu na stronę https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow  znajdź  -> wniosek rejestracyjny  Administratora Lokalnego Portalu ZONE.

2. Wypełnij wniosek rejestracyjny Administratora Lokalnego Portalu ZONE

3. Pamiętaj - wniosek musi być podpisany odpowiednio przez:  

•            Wójta,

•            Burmistrza,

•            Prezydenta Miasta.

4. Wypełniony i podpisany wniosek zeskanuj.

5. Na stronie https://rejestracja-gmin.gunb.gov.pl   znajdź zakładkę Rejestracja gmin.

6. Wypełnij prosty formularz.

7. Załącz zeskanowany wniosek.

8. Wyślij wniosek.

9. Na adres e-mail wskazany w formularzu zostanie wysłana wiadomość o przyjęciu wniosku do weryfikacji.

10. Jeżeli Twój wniosek został pozytywnie zweryfikowany otrzymasz hasło, które należy zmienić podczas pierwszego logowania.

 

W przypadku wykrycia przez GUNB błędów we wniosku, na adres e-mail, który został podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość o konieczności korekty wniosku i powtórzenia procedury.

Zgłoszenia wniosków o nadanie uprawnień Admina Lokalnego są rozpatrywane na bieżąco. W przypadku braku odpowiedzi z hasłem do pierwszego logowania prosimy o pilny kontakt na adminZone@gunb.gov.pl.

Konto Administratora Lokalnego przewidziane jest wyłącznie dla przedstawicieli urzędów gmin/miast, którzy wprowadzają do bazy CEEB deklaracje składane w formie papierowej przez obywateli.

Pozostałe osoby dokonują obowiązku składania deklaracji na stronie: www.ceeb.gov.pl wybierając pole „Zaloguj się przez Węzeł Krajowy, aby złożyć deklarację” lub składają deklarację w formie papierowej do właściwego urzędu gminy/miasta.

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku, czyli w tym przypadku na gminę.

Dane do systemu będzie może wprowadzać tylko pracownik uwierzytelniony przez Administratora Lokalnego, który otrzyma dostęp do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Administrator Lokalny, po wyznaczeniu przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta pracownika urzędu, nadaje uprawnienia użytkownikom lokalnym, którzy będą wprowadzali dane z deklaracji papierowych do systemu. Również Administrator Lokalny może wprowadzać dane z deklaracji do systemu.

Deklaracje może wprowadzać tylu urzędników, ilu zostaną nadane uprawnienia przez Administratora Lokalnego.

Tak, każdy właściciel/zarządca musi złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nawet jeżeli wcześniej podlegał inwentaryzacji dokonywanej lokalnie przez gminę.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554) nie przewidziano kwestii finansowania dodatkowego zatrudnienia pracowników na szczeblu gmin. Obowiązek inwentaryzacji budynków przez gminy wynika bezpośrednio z Programów Ochrony Powietrza. Zadaniem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w ramach tworzonej Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, jest dostarczenie narzędzia w postaci systemu teleinformatycznego, które te dane usystematyzuje oraz zgromadzi w jednym miejscu, aby w przyszłości w znaczący sposób ułatwić pracę jednostkom samorządowym. Aby osiągnąć cele projektu, obsłużyć zapotrzebowanie na inwentaryzację budynków oraz maksymalnie przyspieszyć i usprawnić jej realizację, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) zakłada dostarczenie do blisko 2500 gmin w Polsce oraz do Inspekcji Ochrony Środowiska– urządzeń mobilnych (tabletów) z dostępem do Internetu oraz funkcją druku.

W przypadku nieobecności wójta/burmistrza/prezydenta miasta w pracy, wniosek o rejestrację może podpisać osoba go zastępująca. Sekretarz gminy lub inna osoba może podpisać wniosek pod warunkiem, że posiada pisemne upoważnienie/pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wójta/burmistrza/prezydenta miasta. W takim przypadku do załączonego wniosku rejestracyjnego należy dołączyć skan upoważnienia/pełnomocnictwa.

Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. System działa w formie aplikacji online, która dostępna jest z każdej przeglądarki internetowej.

Deklaracje dotyczące budynków gminnych mogą być wprowadzane do CEEB bezpośrednio z wykorzystaniem kont użytkowników gminnych. Osoba wprowadzająca deklaracje powinna odpowiednio uzupełnić dane dotyczące właściciela budynku.

Jeżeli do urzędu gminy została przekazana deklaracja, która została już wprowadzona do CEEB i nie zawiera żadnych korekt stanu faktycznego, nie ma potrzeby wprowadzenia jej ponownie do bazy. Złożenie deklaracji będzie możliwe tylko w przypadku gdy deklaracja będzie zawierać nowe dane.

Tak, gmina ma obowiązek traktować złożone deklaracje na równi z innymi dokumentami/wnioskami, które są składane do urzędu. Wybór sposobu archiwizacji złożonych deklaracji zależy od decyzji konkretnego urzędu gminy.

W sytuacji, w której gmina nie jest właściwa miejscowo należy złożoną deklarację przekazać zgodnie z właściwością miejscową budynku/lokalu, którego dotyczy deklaracja.

Deklaracje  można składać:        

1) w formie elektronicznej, czyli przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób, umożliwiający oszczędność czasu i pieniędzy, bez potrzeby wychodzenia z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.  

2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklarację  składamy za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego CEEB – tak bowiem stanowi art. 27g ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków („Deklarację składa się w postaci elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności  podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję”). W rozwiązaniu tym przewiduje się dostępne metody autoryzacji użytkowników, wykorzystujące przede wszystkim Profil Zaufany, podpis osobisty oraz kwalifikowany podpis elektroniczny (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Rozwiązania przewidziane w ramach Węzła Krajowego są sposobem uwierzytelniania w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje publiczne oraz obywateli.

Najemca nie ma obowiązku zgłaszania źródeł ciepła lub spalania paliw, obowiązek ten nałożony jest na właściciela/zarządcę budynku lub właściciela lokalu.

Jeśli osoby mieszkające w bloku korzystają ze wspólnego źródła ciepła lub spalania paliw, nie muszą składać deklaracji, o ile takiego obowiązku dochowa za nich zarządca budynku. Natomiast jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła np. kominek, to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Jeżeli w budynku znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw, należy złożyć deklarację niezależnie od miejsca zamieszkania czy pobytu właściciela. Nieużywane źródła podlegają zgłoszeniu jako zainstalowane, nieeksploatowane oraz bez wskazywania funkcji.

W przypadku budynków, w których brak jest uregulowanej sytuacji prawnej (np. brak właściciela budynku, niezakończone postępowanie spadkowe, itd.) - nie ma jednocześnie zobowiązanego do złożenia deklaracji.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu.

W przypadku budynków/lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez jednego ze współwłaścicieli należy uznać spełnienie tego obowiązku odnoszącego się przecież do budynku. Brak jest również podstaw do karania tego współwłaściciela, który deklaracji nie złożył dla tego budynku.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW – w związku z tym właściciela, który posiada w swojej altanie na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych (ROD) piec grzewczy, w tym również tzw. kozę, będzie obowiązywało zgłoszenie źródła spalania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku.

Deklarację w każdym przypadku składa właściciel/zarządca nieruchomości. Należy podać adres zgodny ze stanem faktycznym. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste. Deklaracje, które są składane do CEEB dotyczą budynków i lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych), które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw. Wprowadzeniu do CEEB podlegają wszystkie kategorie obiektów wskazane w formularzach deklaracji A i B, w tym m.in. altany z odrębnym źródłem ciepła (formularz typ B, poz. 18 w sekcji A09).

W przypadku budynków wielorodzinnych zarządzanych przez zarządców budynków, informacje o tym kto pełni tę funkcję można pozyskać np. od wspólnoty mieszkaniowej, zarządu spółdzielni mieszkaniowej, itp.

Deklaracja przewiduje zgłoszenie wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Oczywiście istnieje taka możliwość, o tyle o ile dysponują wiedzą na temat indywidualnego źródła ciepła lub spalania paliw w danym lokalu.

Deklaracje, które są składane do CEEB dotyczą budynków i lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych), które posiadają źródło ciepła lub spalania paliw. Wprowadzeniu do CEEB podlegają wszystkie kategorie obiektów wskazane w formularzach deklaracji A i B, w tym m.in. altany z odrębnym źródłem ciepła (formularz typ B, poz. 18 w sekcji A09).

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Można użyć funkcji powielenia deklaracji.

Funkcjonalność umożliwia wielokrotne powielenie treści deklaracji i przypisanie jej do kolejnych adresów budynków. W procesie uwzględniono możliwość edytowania danych powielanej deklaracji oraz dodania nowej metryki budynku.

Kliknij, aby zobaczyć instrukcję.

III.  DEKLARACJE NIEPEŁNE, Z BŁĘDAMI, KOREKTY

W takim wypadku należy wprowadzić do systemu dane w niej zawarte. Organ nie jest zobowiązany do wzywania właściciela/zarządcy do uzupełnienia deklaracji. Zgodność danych ze stanem faktycznym zostanie w przyszłości zweryfikowana (np. podczas corocznego przeglądu kominiarskiego).

Deklaracja musi być podpisana – stanowi oświadczenie woli składającego deklarację. W przypadku braku podpisu pod deklaracją, urzędnik powinien wezwać składającego deklarację do uzupełnienia tego braku w trybie przewidzianym w art. 64 §2 KPA.

Aby edytować deklarację, konieczne jest wyszukanie deklaracji w zakładce Deklaracje i wybranie opcji: Edytuj (poprzez wybór Akcji (3 kropki)). Edycja jest możliwa w zakresie oczywistych omyłek pisarskich. Nie ma mozliwości edycji rodzaju paliwa lub źródła ciepła.  

Ważne: opcja edycji nie dotyczy aktualizacji deklaracji. Jeżeli do urzędu gminy/miasta została złożona kolejna deklaracja przez obywatela, która zawiera aktualizacje w zakresie np. źródła ciepła lub spalania paliw, konieczne jest dodanie nowej deklaracji do bazy CEEB. 

Opcja edycji możliwa jest w panelu urzędnika oraz w panelu obywatela.

System (z poziomu pracowników urzędów gmin) umożliwia wprowadzenie deklaracji z niepełnymi danymi. Pracownik urzędu jest zobligowany do wprowadzenia deklaracji zgodnej z przedłożoną przez właściciela/zarządcę wersją papierową. System sygnalizuje informację, iż nie wszystkie pola zostały wypełnione, jednak pozwala na wprowadzenie deklaracji. Zgodność wprowadzonych informacji w deklaracji ze stanem faktycznym będzie weryfikowana w późniejszym terminie, np. podczas przeglądu kominiarskiego.

Przy każdej aktualizacji stanu faktycznego dotyczącego źródeł ciepła lub spalania paliw właściciel/zarządca budynku/lokalu jest zobowiązany w ciągu 14 dni od uruchomienia tego źródła złożyć nową deklarację w ramach CEEB. Na tym etapie pracownik urzędu nie ma możliwości zmiany danych zadeklarowanych w aplikacji CEEB.

Tak, jest możliwość wprowadzenia deklaracji z niepełnymi danymi. System zasygnalizuje brak wszystkich informacji, natomiast pozwoli na zapisanie deklaracji w systemie.

Tak, jest możliwość edycji danych adresowych (metryki budynku), należy jednak pamiętać o tym, że funkcjonalność ta dostępna jest z poziomu zakładki "Budynki".

IV.  FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI

W bazie CEEB jest udostępniony moduł raportowy dzięki któremu gminy mogą generować różnego rodzaju zestawienia,  dane  i informacje zgromadzone w CEEB z ich obszaru terytorialnego, w tym m.in. ilości kotłów na paliwo stałe. Instrukcja generowania raportów znajduje się w zakładce Pomoc w Panelu Urzędnika.

Założeniem pierwszej funkcjonalności było wprowadzanie danych adresowych lokalizacji źródła ciepła lub spalania paliw. W kolejnych etapach budowy systemu będziemy również korzystać m.in. z danych zgromadzonych np. w Bazie Danych Obiektów Topograficznych10k (BDOT10k).

Wypełniając metrykę budynku korzystamy z danych słownikowych, które są zaimplementowane do bazy danych. W przypadku, gdy w słowniku nie można znaleźć swojej ulicy, to wtedy w systemie trzeba zaznaczyć – odpowiednio checkboxem – „Nie znalazłeś swojej ulicy wpisz ją ręcznie” i wtedy system umożliwia ręczne wpisanie nazwy ulicy, której brakuje w bazie adresowej CEEB.

W przypadkach gdy wieś bądź osada nie ma przypisanej ulicy, możliwe są dwa sposoby dodawania budynku: poprzez zaznaczenie checkboxa i pozostawienie w polu ulica pustego pola oraz poprzez wybranie w polu ulica nazwy miejscowości – tak jak to sugeruje aplikacja. Dla wyżej wskazanych dwóch przypadków możliwe jest skuteczne wprowadzenie deklaracji do systemu. Rodzi to jednak konsekwencje w postaci dublowania punktów adresowych na terenie danej gminy. W związku z powyższym zalecamy uzupełnianie metryki budynku tak, jak to sugeruje aplikacja, tj. w polu ulica wybrać z listy nazwę miejscowości.

Nie ma możliwości filtrowania/sortowania wprowadzonych do systemu danych osobowych.

Jeżeli jest to budynek wielorodzinny to należy zaznaczyć, że deklaracja dotyczy wszystkich lub wybranych lokali, wskazać ich liczbę oraz numery porządkowe lokali (od-do). Do jednego budynku można dodać więcej niż jedną deklarację.

Nie ma możliwości aby jeden użytkownik stworzył dwie wersje robocze tej samej deklaracji. Prawidłowym sposobem postępowania po stworzeniu wersji roboczej jest jej późniejsza edycja celem złożenia finalnej wersji deklaracji. Jeżeli deklaracja posiada status „wersja robocza”, to w każdym momencie można ją usunąć z bazy CEEB.  

Tak. Wprowadzanie deklaracji należy rozpocząć od wypełnienia metryki budynku.

Osoba składająca deklarację on-line widzi w systemie jedynie te deklaracje, które sama złoży. Natomiast pracownik urzędu gminy ma wgląd do deklaracji papierowych wprowadzonych do systemu, jak i tych wprowadzonych on-line przez mieszkańców swojej gminy.

Na stronie głównej www.ceeb.gov.pl udostępniona została e-usługa, dająca możliwość zweryfikowania, czy deklaracja została złożona do bazy CEEB: Sprawdź swoją deklarację

 

Funkcjonalność umożliwia uzyskanie podstawowych informacji, czy i kiedy deklaracja została złożona do bazy CEEB. W tym celu należy uzupełnić metrykę punktu adresowego dla złożonej deklaracji.

Jeżeli deklaracja znajduje się w bazie CEEB, otrzymasz komunikat:

W kolejnym kroku, możliwe jest sprawdzenie parametrów technicznych złożonej deklaracji. Aby to zrobić, wskaż czy deklaracja została złożona przez właściciela czy zarządcę i uzupełnij imię i nazwisko wypełniającego lub nazwę instytucji/firmy.

Pamiętaj! Konieczne jest zaznaczenie checkboxa, że deklaracją, którą sprawdzasz dotyczy budynku lub lokalu, którego jesteś właścicielem lub zarządcą.

 

V. JAK PRAWIDŁOWO WYPEŁNIĆ DEKLARACJĘ DO BAZY CEEB (STUDIA PRZYPADKÓW)

W przypadku, gdy garaż jest w bryle domu, ale ma odrębne źródło ciepła niż dom wówczas w deklaracji typu A pkt. C01 zaznaczamy checkbox i dodatkowo wypełniamy i dołączamy deklarację typu B. Jeśli garaż jest budynkiem wolnostojącym z własnym numerem budynku wówczas składamy deklarację typu B. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach należy wybrać pozycję nr 02 - kocioł na paliwa stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy.

Obowiązek złożenia deklaracji istnieje również w przypadku np. miejskiej sieci ciepłowniczej.

Deklaracje dotyczącą źródeł ciepła lub spalania paliw składa właściciel lub zarządca tego budynku lub lokalu. Jeżeli właścicielem budynku jest gmina to obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na gminie. Najemca punktu aptecznego w budynku urzędu gminy nie jest zobowiązany do złożenia deklaracji.

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 6A) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w drugim budynku (7A) lokalnej sieci ciepłowniczej.

Nawet jeżeli budynek nie ma numeru, to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Dla każdego budynku (z zastrzeżeniem, że posiadają inne numery porządkowe) należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w innych budynkach lokalnej sieci ciepłowniczej.

Jeśli budynki te dysponują odrębnymi punktami adresowymi to deklarację należy złożyć indywidualnie dla każdego budynku. Jeżeli nieruchomość ta ma wspólny punkt adresowy można złożyć jedna deklarację dla tych budynków.

W przypadku kotła posiadającego konkretną klasę należy wskazać to poprzez znaczenie odpowiedniego pola w sekcji B02. Jeżeli na tabliczce znamionowej kotła brak jest informacji na temat jego odpowiedniej klasy należy wypełnić poz. 01 „Poniżej klasy 3 lub brak informacji”. W przypadku kotłów klasy 5 spełniających normy Ekoprojektu należy wskazać poz. 04 – Klasa 5.

Jeżeli pod zarząd nadleśnictwa podlegają zarówno budynki mieszkalne jaki i budynki niemieszkalne należy złożyć oba typy deklaracji.

Obowiązek składania deklaracji dotyczy właściciela lub zarządcy budynku. Co do zasady zarządca składa informacje dotyczącą wspólnych źródeł ciepła lub spalania paliw, jeżeli jednak posiada wiedzę, może złożyć również deklaracje w zakresie źródeł indywidualnych w tym przedmiotowego bojlera. Jednakże, co do zasady obowiązek złożenia deklaracji w zakresie indywidualnego źródła ciepła spoczywa na właścicielu.

Dla każdego budynku należy złożyć odrębną deklarację z uwzględnieniem w jednej deklaracji (budynek 1) rodzaju źródła ciepła lub spalania paliw (np. kotła, pieca, miejskiej sieci ciepłowniczej itp. wskazanych w sekcji B01), a w odrębnych deklaracjach dla drugiego i trzeciego budynku lokalną sieć ciepłowniczą.

W przypadku, kiedy jest jedno źródło ciepła lub spalania paliw dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych wystarczy, że wypełnimy deklarację A wskazując wszystkie lokale mieszkalne w danym budynku.

Tak, garaż należy zakwalifikować jako lokal niemieszkalny, przy czym deklarację typu B wypełniamy tylko jeśli garaż posiada swoje odrębne źródło ciepła. W przypadku, gdy garaż ma wspólne źródło ciepła z budynkiem jednorodzinnym deklaracji B nie wypełniamy.

Deklaracje składa się tylko i wyłącznie dla budynków/lokali z zainstalowanym źródłem ciepła lub spalania paliw.

Dopuszcza się możliwość złożenia deklaracji przez pełnomocnika właściciela nieruchomości na zasadach ogólnych.

Dla domków letniskowych należy złożyć deklarację B, w punkcie A09 zaznaczyć poz. 18 Pozostałe budynki/lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione. Jeżeli budynek nie ma nadanego numeru to istnieje możliwość dodania go do bazy CEEB. W tym celu należy wypełnić metrykę budynku, zaznaczyć checkbox: nie znalazłeś swojego budynku, wpisz go ręcznie i pole z nr budynku pozostawić puste.

Tak, zgłoszeniu podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw wskazane w sekcji B01 deklaracji, nawet jeżeli nie jest obecnie eksploatowane lub jest eksploatowane rekreacyjnie.

Właściciel budynku powinien złożyć jedną deklarację z uwzględnieniem wszystkich źródeł ciepła lub spalania paliw znajdujących się we wszystkich lokalach w tym budynku.

W takim przypadku możliwe jest wypełnienie zarówno deklaracji A jak i B. Wybór należy do właściciela/zarządcy budynku lub lokalu.

Jeżeli kościół i plebania mieszczą się pod tym samym adresem wystarczy złożyć deklarację A lub B ze wskazaniem przedmiotowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB.  Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.

W przypadku budynków, pełniących funkcję bytową (mieszkaniową), właściciel budynku powinien wypełnić co do zasady deklarację A. Fakt dodatkowego prowadzenia działalności gospodarczej, nie zmienia charakteru tego budynku – stanowi miejsce realizacji podstawowych potrzeb życiowych w postaci jego zamieszkiwania. Istotnym pozostaje przy tym fakt posiadania wspólnych źródeł ogrzewania dla całego budynku, ogrzewających część mieszkalną, jak i np. lokale usługowe. Sytuacja ta może zmienić się, gdy w budynku są indywidualne źródła ogrzewania i np. lokal usługowy będzie posiadał dodatkowe, indywidualne źródło ogrzewania służące na potrzeby wyłącznie tego lokalu. Wówczas, zgodnie z rubryką C01 z Deklaracji A, należy wypełnić dodatkowo deklarację B dla tego konkretnego lokalu, wskazując to dodatkowe źródło, które nie zostało uwzględnione w Deklaracji A.

Rubryka C 01:

Czy w budynku znajduje się lokal lub lokale niemieszkalne ogrzewane źródłem ciepła nieuwzględnionym w niniejszej deklaracji?

(01) ☐ Tak → należy dołączyć Formularz B                         

(02) ☐   Nie 

Obaj współwłaściciele mogą złożyć deklarację za swój lokal. Obie deklaracje będzie można wprowadzić z uwagi na indywidualny atrybut każdej z nich – imię i nazwisko zgłaszającego. Dane zostaną zagregowane pod danym punktem adresowym.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub lokalu. Osoba zamieszkująca lokal składa deklarację tylko wtedy, gdy jest jego właścicielem lub zarządcą lub też posiada pełnomocnictwo do występowania w imieniu powyższych osób.

VI. Funkcjonalności Systemu ZONE

Aktualne rozwiązanie wymaga prowadzenia kalendarza przez urząd. W związku z różnymi sygnałami dotyczącymi prowadzenia w systemie kalendarza przez poszczególne osoby oraz ich widoczności/dostępności dla Obywateli podjęliśmy decyzję o zmianie systemowej dotyczącej ukrycia widoczności konkretnych osób delegowanych na inwentaryzację. Obywatel będzie widział jedynie dni i godziny dostępne w danym urzędzie natomiast wybierając konkretny termin nie będzie widział kto personalnie kryje się pod tym terminem.

TAK. Według normy PN-EN 303-5 wyróżnia się trzy klasy kotłów wskazujące ich jakość. Jest to klasa 3 - najniższa sprawność, klasa 4 oraz klasa 5 - najwyższa sprawność i jakość. od 1 lipca 2018 wprowadzono zakaz sprzedaży kotłów o klasie niższej niż 5.

Urzędnik oznaczy budynek jako budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza (checkbox na formularzu), i na podstawie lokalizacji budynku przypisany zostanie właściwy terytorialnie IOŚ.

Nie, GUNB podjął rozmowy z GIOŚ w zakresie możliwości integracji systemu ZONE z systemem obsługiwanym przez WIOŚ. Obecne założenie systemu ZONE zakłada, iż w momencie zgłoszenia przez Obywatela kopciucha ze wskazaniem, iż pod danym adresem prowadzona jest działalność takie zgłoszenie z automatu miałoby trafiać do właściwego terytorialnie WIOŚ.

Trwają prace, aby dane dotyczące kont użytkowników w CEEB były zmigrowane. Może jednak zaistnieć konieczność doprecyzowania zakresu dostępów dla użytkownika po migracji.

Za pomocą usługi Wpis do wykazu osób uprawnionych. Inicjalnie rozważa się przeniesienie danych użytkowników z CEEB oraz założenie kont w ZONE.

Nie, w systemie CEEB MVP w słowniku źródeł ciepła są wartości, trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa oraz osobna wartość kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe. W związku z koniecznością migracji danych z CEEB MVP do Systemu ZONE nie mam możliwości rozbicia słownika na oddzielne wartości. W formularzu inwentaryzacji budynku każde źródło ciepła jest osobną wartością słownikową.

Nie przewidujemy, aby każdy użytkownik samodzielnie zarządzał kontem użytkownika. Administrator będzie mógł złożyć wniosek o wypis z wykazu osób uprawnionych osoby, która np. zakończy pracę w urzędzie czy będzie przebywała na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.

Przebieg inwentaryzacji czy kontroli środowiskowej będzie analogicznych jak dotychczas. Zakres danych regulują przepisy, a formularze wypełniane są na podstawie dokumentów przekazanych przez zarządcę/właściciela bądź oświadczeniu osoby uczestniczącej podczas wizyty. W przypadku braku informacji w systemie będzie można wybrać odpowiedź: nie podano.

Nie. Deklaracja to oświadczenie, które pozostanie w systemie jako wpis. Każdy kolejny wpis, np. kolejna deklaracja lub protokół z inwentaryzacji czy kontroli środowiskowej, nadpisze dane dla tego budynku w systemie.

Tak. Inwentaryzacja dotyczy źródeł ciepła. Jeżeli w takim domku jest źródło ciepła, to należy taki obiekt zinwentaryzować.

Ze zgłoszonych potrzeb na podstawie praktyki oraz obowiązujących przepisów wewnętrznych.

Na podstawie oświadczenia właściciela lub naocznie.

Tak, udostępnimy użytkownikom systemu moduł e-learningowy.

Tak, w zakresie określonym przepisami.

Tak, ponieważ każdy loguje się na własne imienne konto w systemie.

Tak, nie ma obowiązku przeprowadzania pełnej kontroli podczas jednej wizyty. Każdorazowo jednak przy kontroli jednego z 3 elementów należy wykonać inwentaryzację, jeżeli nie była wcześniej robiona przez np. kominiarza.

Jeżeli w budynku tym nie są wyodrębnione lokale źródła wykazać należy jako wspólne dla budynku, w przeciwnym wypadku należy wykonać odrębne inwentaryzacje 2 lokali.

Należy wprowadzić do systemu formularz inwentaryzacji zgodny ze stanem faktycznym.

Obecnie słownik zawężony jest do rodzaju budynku (jednolokalowy, wielolokalowy), czyli po 6 wartości dla danego rodzaju budynku. Dodatkowo, jeżeli w polu ilość kondygnacji zostanie wskazana wartość => 2, wówczas lista zostanie bardziej ograniczona. Jeżeli natomiast w polu ilość kondygnacji zostanie wskazana wartość = 1 wówczas zostaną wyświetlone jedynie 4 wartości słownikowe dla budynku jednolokalowego. W przypadku budynków wielolokalowych słownik nie przewiduje innych kształtów niż min. 2 kondygnacyjne.

Tak, inwentaryzacja może być również z urzędu, nie tylko w odpowiedzi na zamówienie e-usługi.

VII.  INNE

Systematyczna aktualizacja danych adresowych odbywa się na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz przez obywateli.. W przypadku, gdy w słowniku nie można znaleźć swojej ulicy, to wtedy w systemie trzeba zaznaczyć – odpowiednio checkboxem – „Nie znalazłeś swojej ulicy wpisz ją ręcznie” i wtedy system umożliwia ręczne wpisanie nazwy ulicy, której brakuje w bazie adresowej CEEB.

Głównym celem projektu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji (ZONE)” jest wsparcie procesów pozyskiwania środków publicznych na wymianę/likwidację źródeł ciepła i/lub termomodernizację budynków. Powstanie CEEB jak również pozostałych e-usług, które zostaną wytworzone w ramach projektu będzie miało na celu m.in. umożliwienie obywatelom uzyskania dokumentów (takich jak: inwentaryzacja, aktualny przegląd kominiarski, uproszczony audyt energetyczny), wymaganych do ubiegania się o wsparcie finansowe przeznaczone na wymianę/likwidację źródła ciepła i/lub termomodernizację.

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia środowiska w Polsce są tzw. kopciuchy będące kluczowym źródłem niskiej emisji. Wersja deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw, która obowiązuje od 1 lipca 2021 r. ma na celu jak najszybsze zinwentaryzowanie właśnie tych źródeł ciepła lub spalania paliw, aby wspomagać realizację polityk niskoemisyjnych na szczeblu samorządowym, w tym przede wszystkim poprzez wymianę kopciuchów na źródła ekologiczne. „Kopciuchy” stanowią krytyczną przeszkodę dla poprawy jakości powietrza w kraju, dlatego też  głównym celem CEEB jest potrzeba ich zlokalizowania.

Na dalszym etapie budowy systemu przewiduje się formularz inwentaryzacji budynków, który będzie zawierał dane dotyczące „powierzchni ogrzewanej w budynku”, co pozwoli na wyliczenie emisyjności na podstawie szczegółowych danych przypisanych do konkretnego budynku.

GUNB stale prowadzi działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy na temat obowiązku składania deklaracji w ramach CEEB. Niezmiernie ważnym elementem jest zaangażowanie i bezpośredni udział gmin w tym procesie. Planowana jest również krajowa kampania informacyjno-promocyjna przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.

Dokładamy wszelkich starań aby w jak najkrótszym terminie udzielać odpowiedzi na zadawane pytania.

Zalogować się do CEEB można na stronie www.ceeb.gov.pl

  • Właściciel / zarządca: Zaloguj się przez Węzeł Krajowy, aby złożyć deklarację
  • Gmina: Logowanie Gmin

 Deklaracje mogą być wprowadzane przez: właścicieli / zarządców budynków lub upoważnionego pracownika urzędu gminy/miasta.

W przypadku pytań i wątpliwości oferujemy dedykowaną skrzynkę mailową info-ceeb@gunb.gov.pl.

W razie problemów z logowaniem lub składaniem deklaracji przez urzędników prosimy o kontakt pod adresem adminzone@gunb.gov.pl.

W przypadku zmiany hasła Użytkownika Lokalnego zmiany hasła dokonuje Administrator Lokalny. W przypadku zmiany hasła Administratora Lokalnego należy wysłać zgłoszenie o zmianę hasła na: adminZONE@gunb.gov.pl